НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по

животновъдство за 2010 

 

 A. Apostolov. Influence of some genetic and environmental factors on the productivity of Danube White pigs I. Study on the effect of blood introduction in boars with similar genotypes. Slovac J.Anim.Sci., 43, 13-16

G. Staykova, J.Marchev, N.Stancheva. Effect of the use of non-hormonal methods for stimulation and estrus synchronization in sheep from the Caucasian breed. Journal of animal science, 6, 9-14; Г. Стайкова, Й. Марчев, Н. Станчева. Ефект от използването на нехормонални методи за стимулиране и синхронизация на еструса при овце от Кавказката порода. Животновъдни науки, 6, 9 - 14

 

G.Staykova, N.Stancheva. Phenotypic and genotypic characteristic of the main productive traits of the Ascanian sheep breed. Journal of animal science, 5, 16-21, I part; Г. Стайкова, Н. Станчева. Фенотипна и генотипна характеристика на основните продуктивни признаци при Асканийската порода овце. Животновъдни науки, 5, 16-21, I част

 

Г. Стайкова, Н. Станчева. Фенотипна и генотипна характеристика на основните продуктивни признаци при Асканийската порода овце. Животновъдни науки, 5, 16-21, II част, II part

 

G.Staykova, N.Stancheva. Effect of different sources of specific variability on live weight and wool production traits in Ascanian ewes. Journal of animal science, 5, 22-31, I part; Г. Стайкова, Н. Станчева. Ефект на различни източници на специфичен варианс върху живото тегло и признаците на вълнодайността при овце от Асканийската порода. Животновъдни науки, 5, 22- 31, I част

 

Г. Стайкова, Н. Станчева. Ефект на различни източници на специфичен варианс върху живото тегло и признаците на вълнодайността при овце от Асканийската порода. Животновъдни науки, 5, 22- 31, II част, II part

 

Г. Стайкова, Н. Станчева. Ефект на различни източници на специфичен варианс върху живото тегло и признаците на вълнодайността при овце от Асканийската порода. Животновъдни науки, 5, 22- 31, III част, III part

 

D. Kanev. Effects of corn dried distillers grains Fermodil on the meat quality of fattening pigs. Journal of animal science, 5, 57-63; Д. Кънев. Влияние на царевичния сух спиртоварен остатък Фермодил върху химичния състав и качеството на месото от m. Longissimus dorsi на угоени прасета. Животновъдни науки, 5, 57-63

 

D. Kanev, J.Nakev. Effects on corn dried distillers grains Fermodil on carcass quality of fattening pigs, Journal of animal science, 5, 32-38; Д. Кънев, Ж. Накев. Влияние на царевичния сух спиртоварен остатък Фермодил върху кланичните качества на угоени прасета. Животновъдни науки, 5, 32-38

 

J.Nakev. Quality profile of pig carcasses. Journal of animal science, 5, 39-42; Ж. Накев. Качествена характеристика на свински кланични трупове. Животновъдни науки, 5, 39-42

 

Y.Ilieva, Ts.Peeva. Breeding value of buffalo bulls and sources of information for its assessment. I. Pedigree-based assessment. Journal of animal science, 1, 41- 50; Й. Илиева, Ц. Пеева. Развъдна стойност на биволски бици и източници на информация за нейната оценка. I. Оценка по произход, Животновъдни науки, 1, 41-50

 

J. Marchev, R.Nedeva, J.Nakev, S.Ivanova-Peneva, E.Gineva, N.Palova. Quality and fatty acid profile of meat from pigs from the East Balkan breed reared in different habitats. Journal of animal science, 5, 48- 56, I part; Й. Марчев, Р. Недева, Ж. Накев, С. Иванова – Пенева, Е. Гинева, Н. Палова. Качество и мастнокиселинен състав на месото на прасета от Източнобалканска порода, отглеждани в различни местообитания. Животновъдни науки, 5, 48-56, I част

 

Й. Марчев, Р. Недева, Ж. Накев, С. Иванова – Пенева, Е. Гинева, Н. Палова. Качество и мастнокиселинен състав на месото на прасета от Източнобалканска порода, отглеждани в различни местообитания. Животновъдни науки, 5, 48-56, II част, II part

 

Й. Марчев, Р. Недева, Ж. Накев, С. Иванова – Пенева, Е. Гинева, Н. Палова. Качество и мастнокиселинен състав на месото на прасета от Източнобалканска порода, отглеждани в различни местообитания. Животновъдни науки, 5, 48-56, III част, III part

Маринчо Киров, Методи Върбанов, Свилен Райков. Проучване съдържанието на хранителни елементи на пресни торове и компости от говеда, овце и биволи, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Том XX B3, 127-133 

Методи Върбанов, Маринчо Киров, Свилен Райков. Проучване прорастването и растежа на различните култури (домати, пипер, ягоди) на компости и биоторове, проучени при мокро и сухо почистване на помещенията на свинете. II –ро съобщение. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, Том XX B3, 134-142

N.Stancheva, G.Staykova. Growth rate and slaughter analysis in lambs from the Bulgarian dairy synthetic population and its F1-crosses with the breeds Chios and Lacaune. Journal of animal science, 6, 3-8; Н. Станчева, Г. Стайкова. Интензитет на растеж и кланичен анализ на агнета от Синтетична популация българска млечна и нейни F1 кръстоски с породите Хиос и Лакон. Животновъдни науки, 6, 3-8

 

N.Stancheva, G.Staykova,J.Nakev. Comparative study on fattening ability of lambs of the Bulgarian dairy synthetic sheep population and F1 crossbreeds with the Chios breed.II. Carcass measurements, topographic localization of fats and physicochemical composition of meat, Journal of animal science, 2, 33-40. Н. Станчева, Г. Стайкова, Ж. Накев. Сравнително проучване върху угоителната способност на агнета от Синтетична популация българска млечна и нейни F1 кръстоски с породата Хиос. II. Измерения на трупа, топографска локализация на тлъстината и физикохимичен състав на месото. Животновъдни науки, 2, 33-40

 

S. Ivanova- Peneva. Study on the behaviour of East Balkan swine in free range conditions. Journal of animal science, 5, 43-47; С. Иванова – Пенева. Изследване върху поведението на Източнобалканската свиня при свободно отглеждане. Животновъдни науки, 5, 43-47

 

S.Ivanova-Peneva, E.Gineva, R.Nedeva. Effect of Organum vulgare and Potentilla Erecta Raus on the productiveness and health condition of suckling piglets. Journal of animal science, 4, 32-42. С. Иванова – Пенева, Е. Гинева, Р. Недева.  Ефект от използването на Origanum vulgare и Potentilla Erecta Raus върху продуктивността и здравословното състояние на прасета – бозайници. Животновъдни науки, 4, 32-42

 

T.Ivanova, V. Gaidarska. Study on the selection intensity in Black and white cows. Journal of animal science, 4, 48-52; Т. Иванова, В. Гайдарска. Проучване интензивността на селекцията при крави от Черношарената порода. Животновъдни науки, 4, 48-52

 

Ts.Peeva, Y.Ilieva. Realized genetic gain in the buffalo population for the trait milk yield in the pedigree selection of the buffalo bulls, Journal of animal science, 2, 40-44. Ц. Пеева, Й. Илиева . Реализиран генетичен прогрес в биволската популация за признака млечност при селекция на биците по педигре. Животновъдни науки, 2, 40-44