НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по

животновъдство за 2011 

 

A. Apostolov, I. Sabeva and E.Gineva. Sources of specific variance and genetic determination of sow longevity and service period in pigs with different origin, Bulgarian journal of Agricultural science, v.17, N3, 396-401

 

A.Stoikov, N.Palova, S.Ivanova-Peneva. А.Стойков, Н.Палова, С. Иванова – Пенева, И.Запрянова, М.Павленко, К.Кулев. Ще спасим ли Източнобалканската свиня от изчезване. Животновъдни науки, 4, 7278

J.Marchev, G.Staykova, N.Stancheva. Sexual activity and dependence between the stage of its action and the quality of the rams' sperm from the caucasian and ascanian breeds, Journal of animal science, 5, 53-58. Й. Марчев, Г. Стайкова, Н. Станчева. Полова активност и зависимост между степента на нейната изява и качеството на спермата при кочове от Кавказка и Асканийска порода. Животновъдни науки, 5, 53 - 58

G.Staykova, J.Marchev, N.Stancheva. Effect of use of non-hormonal methods for increasing the fertility in sheep from the Caucasian breed, Journal of animal science, 6, 3-9. Г. Стайкова, Й. Марчев, Н. Станчева. Ефект от използването на нехормонални методи за повишаване на плодовитостта при овце от Кавказката порода. Животновъдни науки, 6, 3 – 9

Nadezhda Palova, Yordan Marchev, Zhivko Nakev. Phenotypic characterization of East Balkan sow of the herd of the Experimental station of agriculture - Sredets, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 14,4, 678-687 

P.Penchev, Y.Ilieva, M.Boichev, Ts.Peeva. Effect of days open after first calving on some lifetime traits in buffalo cows, Journal of animal science, 5, 16-21. П.Пенчев, Й.Илиева, М.Бойчев, Ц.Пеева. Влияние на продължителността на сервис периода след първо омалачване върху някои пожизнени признаци при биволици. Животновъдни науки, 5, 16 – 21

P.Stoikov, V.Gaidarska, T.Ivanova, Ts.Harizanova. Study on milk productivity and productive life span of cows from Bulgarian simental breed, Journal of animal science, 3, 3-7; П.Стойков, В.Гайдарска, Т.Иванова, Ц.С.Харизанова. Проучване на млечната продуктивност и продължителността на използване на крави от породата Българско сименталско говедо. Животновъдни науки, 3, 3 - 7

 

P.Stoikov, V.Gaidarska, Ts.Harizanova, T.Ivanova, R. Stoikova. Study the age of weaning on weight development of Bulgarian simental breed, Journal of animal science, 5,11-15; П.Стойков, В.Гайдарска, Ц.Харизанова, Т.Иванова, Р.Стойкова. Проучване възрастта на отбиване върху тегловното развитие на бичета от породата Българско сименталско говедо. Животновъдни науки, 5, 11 - 15

 

R.Nedeva, D.Kanev. Effect from the use of lucerne meal on the productivity of weaning pigs, Journal of animal science, 6, 10-15. Р.Недева, Д.Кънев. Ефект от използването на люцерново брашно върху продуктивността на подрастващи прасета. Животновъдни науки, 6, 10 - 15

 

T.Ivanova, M.Boichev. Study on the influence of some factors on the number of somatic cells in milk in Bulgarian black and white cows. Journal of animal science, 4, 9-13. Т.Иванова, М.Бойчев. Проучване на влиянието на някои фактори върху броя на соматичните клетки в млякото на крави от Българската черношарена порода. Животновъдни науки, 4, 9 – 13

 

T.Ivanova. Variance in Holstein-friesian cow longevity. Journal of animal science, 4, 14-18. Т.Иванова. Варианс на продължителността на продуктивния живот при крави от Холщайн- фризийската порода. Животновъдни науки, 4, 14 – 18

 

T.Ivanova, V.Gaidarska. Т. Иванова, В. Гайдарска. Оценка на развъдната стойност на майките – бикопроизводителки от Холщайн – Фризийската порода. Животновъдни науки, 1, 58 61

 

T.Tzonev, D.Dimitrov, G.Anev, Z.Nakev. Fattening capabilities of fine fleece lambs fattened up to 30 kg pre-slaughter live weight. Journal of animal science, 4, 39-44. Т.И.Цонев, Д.Димитров, Г.Анев, Ж.Накев. Угоителни способности на тънкорунни агнета, угоявани до 30кг предкланично живо тегло. Животновъдни науки, 4, 3944

 

V.Gaidarska, T.Ivanova, Ts.Harizanova, P.Stoikov. Investigation of the level of milk production upon reproductive  capacity of Black- and- White cows and complex estimation of cattle breeding farm. Journal of animal science, 4, 3-8. В.Гайдарска, Т.Иванова, Ц.С.Харизанова, П.Стойков. Проучване влиянието на нивото на млечната продуктивност върху репродуктивните способности на крави и комплексната оценка на говедовъдни ферми. Животновъдни науки, 4, 3 - 8

V.Pirgozliev, M.R.Bedford, S.Ivanova-Peneva, D.Kanev. The effect of microbial phytase on dietary metabolisable energy, phytate phosphorus digestibility and egg production in laying hens, Journal of animal science, 1, 18-23; Васил Пиргозлиев, М. Р. Бедфорд, Соня Иванова-Пенева, Данаил Кънев. Влияние на микробиалната фитаза върху обменната енергия, смилаемостта на фитатния фосфор и яйчната продуктивност на кокошки-носачки. Животновъдни науки, 1, 18 – 23