НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по

животновъдство за 2012

 

I.Dimitrov, N.Stancheva, G.Staikova, J.Peeva, V.Vasilev and A. Apostolov. Assessment of level of fear susceptibility during machine milking in dairy sheep of different ages and temperament, Bulgarian journal of Agricultural science, v.18, N4, 482-486

I. Sabeva and A. Apostolov. Longevity of Shagya Broodmares, Bulgarian journal of Agricultural science, v.18, N2, 272-277

Jivko Nakev, Yordan Marchev, Radka Nedeva, Nadejda Palova and Elena Gineva. Carcass composition of East Balkan swine rearing by traditional technology. I. Carcass composition of East Balkan swine rearing in different country regions, Agricultural science, 45 (5-6), 20-24

Jivko Nakev, Yordan Marchev, Radka Nedeva, Nadejda Palova and Elena Gineva. Carcass composition of East Balkan swine rearing by traditional technology.II.Carcass composition of East Balkan pigs at different weight classes, Agricultural science, 45(5-6), 25-29

Jordan Marchev and Mariana Petrova. Age of sexual maturity and development of reproductive system in gilts from "ECOPIG"-2006 LTD, Agricultural science, 45 (5-6), 8-12

Yordan Marchev, Tatiana Ivanova and Krasimir Kolev. Effect of using PRID method in different schemes for hormonal treatment on the reproductive response in cows and heifers from the Holstein-Friesian breed, Agricultural science, 45 (5-6), 13-19

K.Dimov, R.Kalev, M.Tzankova and P.Penchev. Fatty-acid composition of the lipids in M.Longisimus Dorsi of bovine and buffalo calves and buffalo cows, Bulgarian journal of Agricultural science, v.18, N5, 778-783

K.Dimov, R.Kalev and P.Penchev.  Effect of finishing diet with excluded silage on amino-acid, fatty-acid and mineral composition of meat (M.Longisimus Dorsi) in calves, Bulgarian journal of Agricultural science, v.18, N2, 288-295

M.Yossifov, L.Kozelov, K.Dimov. Effect of dried distillers’ grains with solubles from corn (DDGS) fed on fattening lambs, Agricultural science and technology, V4,N3, 223-227

N.Rusev, S.Bachvarova, V.Gaidarska, Ts.Harizanova, P.Stoykov and T.Ivanova. Study on basic criteria of a grade of dairy farms with different herd size, Bulgarian journal of Agricultural science, v.18, N6, 958-964

G.Yordanova, R.Nedeva, J.Nakev, E.Kistanova. Effect of the addition of Spirulina platensis on the productivity, some blood parameters and percent lean meat on fattening pigs, Journal of animal science, 6, 26-34; Г.Йорданова, Р.Недева, Ж.Накев, Е.Кистанова, А.Шимкус, А.Шимкиене. Ефект от добавката на Spirulina platensis върху продуктивността, някои кръвни показатели и процента постно месо при угоявани прасета, Животновъдни науки , 6, 26-34

D.Kanev. Effect of dried distillers grains with solubles on productivity and welfare of growing pigs, Journal of animal science, 6, 43-50; Д.Кънев.  Влияние на изсушения спиртоварен остатък с разтворимите вещества върху продуктовността и благосъстоянието на подрастващи прасета, Животновъдни науки , 6, 43-50

M.Boychev, J.Marchev. The interrelation between varying levels of protein and energy in the food rations for boars kept for breeding purposes, their sexual behaviour and the quality of their sperm, Journal of animal science, 3, 17-23; Милен Бойчев, Йордан Марчев. Влияние на различни равнища на протеин и енергия в дажбите на нерези разплодници върху половото поведение и качеството на спермата, Животновъдни науки , 3, 17 – 23

R.Nedeva, D.Kanev. Effect of the inclusion of lucerne meal in the diet on the productivity of growing and finishing pigs, Journal of animal science, 1, 36-43; Р.Недева, Д.Кънев. Ефект от използването на люцерново брашно в дажбата върху продуктивността на угоявани прасета, Животновъдни науки ,1, 36-43

S.Ivanova-Peneva. Effect of pen design on behaviour and welfare of lactating sows, Journal of animal science, 3, 23-30; С.Иванова – Пенева.  Влияние на дизайна на бокса върху поведението и комфорта на лактиращи свине-майки, Животновъдни науки , 3, 23-30

S.Ivanova-Peneva. Application of herbs for the prevention and treatment of after weaning diarrhoea, stimulation of growth and improving welfare of growing pigs, Journal of animal science, 6, 34-43; С.Иванова – Пенева. Приложение на билки за превенция и лечение на следотбивна диария, стимулиране на растежа и подобряване на комфорта при подрастващи прасета, Животновъдни науки ,6, 34 – 43

Татяна Иванова, Мариела Георгиева – Андреева. Продуктивност и качество на фуражни култури, произведени в екологосъобразни условия, Овцевъдни вести, 56-64

T.Nikolova. Influence of season on some reproductive traits in group-housed Danube White and Landrace sows, Journal of animal science, 1, 30-36; Т. Николова. Влияние на сезона върху някои репродуктивни признаци при групово отглеждане на свине от породите Дунавска бяла и Ландрас, Животновъдни науки ,1, 30-36