НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по   "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по

животновъдство за 2013

 

A. Apostolov, B.Szostak, N.Palova and I.Dimitrov. Length of productive life and lifetime reproduction efficiency in sows with different origin, Bulgarian journal of Agricultural science, v.19, N5, 1120-1125

D.Kanev, N.Palova, Y.Marchev, S.Ivanova - Peneva. Influence of wheat dried distillers grains with solubles in feeding the suckling piglets from the East Balkan breed, Journal of animal science, 6, 16 - 20

G.Angelov, I.Dimitrova, T.Mehmedov, P.Stamberov, N.Stancheva, S.Georgieva, Zh.Nakev. Comparative study of some biochemical indicators in Karakachan and Copper-Red Shumen sheep breeds, Agricultural science and technology, V5, N4, 391-393

G.Staikova, P.Penchev and N.Stancheva. Interrelationship between body condition score at different physiological statuses and some economic traits in the Caucasian sheep breed, Bulgarian journal of Agricultural science, v.19, N5, 1105-1111

S.Georgieva, E.Todorovska, D.Hristva, I.Dimitrova, N.Stancheva, Ts.Yablanski. Genetic diversity and distance between two Bulgarian local sheep breeds assessed by microsatellite markers, Agricultural science and technology, V5,N4, 367-370

Вергиния Гайдарска, Цветана Харизанова - Методиева, Татяна Иванова. Проучване на корелациите между различни показатели за оценка на млечни ферми, Животновъдни науки , 4-5, 17-19

Ж.Накев, Г.Йорданова, Р.Недева, Й.Марчев, Е.Кистанова, А.Шимкус, А.Шимкиене, Г.Петров. Влияние на добавката от микроалги Spirulina platensis върху кланичните качества и физикохимичния състав на m. Longissimus dorsi при угоявани прасета, Животновъдни науки, 6, 10-16

Ж.Накев, Р.Недева, Й.Марчев, Е.Гинева, Н.Палова. Ефект от добавката на Вемозим в смеските с повишено съдържание на влакнини върху кланичните показатели на угоявани прасета, Животновъдни науки, 6, 6-10

Г.Петров, Ж.Накев. Приложение на системата (S) EUROP при окачествяване на кланични трупове от свине в България, Животновъдни науки, 6, 25-29

Г.Стайкова, Н.Станчева. Ефект на различни източници на специфичен варианс върху признаците на вълнодайната продуктивност при овце от Кавказката мериносова порода, Животновъдни науки, 6, 47-56

Мария Божкова, Апостол Апостолов, Влияние на различните нива на признаците от собствената продуктивност върху репродуктивните качества на свинете майки от Дунавска бяла порода, Селскостопанска наука, 46(3-4), 60-67

М.Киров, Т.Иванова. Влияние на начина на отглеждане на телета кръстоски БКГ x Херефорд върху угоителните качества и икономическите резултати, Животновъдни науки, 6, 78 - 82

M.Petrova, Y.Marchev. Influence of suckling period and season of weaning - to- conception interval in sows, Journal of animal science, 6, 21-24

Н.Палова, Р.Недева, Й.Марчев, Д.Кънев. Ефект от включването на люцерново брашно в смеските за бозайници от Източнобалканската свиня, Животновъдни науки, 6, 3-6

Н.Станчева. Продуктивност и унаследяемост на някои признаци на овце от Синтетична популация българска млечна, Животновъдни науки, 6, 29-36

Н.Станчева.  Оценка на продуктивните признаци на овце от Синтетична популация българска млечна в зависимост от линейната им принадлежност, Животновъдни науки, 6, 36 – 42

Н.Станчева, Г.Стайкова. Оценка на телесното състояние и продуктивност на овце от Синтетична популация българска млечна, Животновъдни науки, 6, 42 – 47

Р.Недева, Г.Йорданова. Ефект от добавката на Carbovet върху продуктивността и здравословното състояние на подрастващи прасета, Животновъдни науки, 1, 14-19

R.Nedeva, D.Kanev. Influence of lucerne meal on the productivity of growing and finishing pigs, Journal of animal science, 3, 3-9; Р.Недева, Д.Кънев. Влияние на люцерновото брашно върху продуктивността на подрастващи и угоявани прасета, Животновъдни науки, 3, 3-9