НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по животновъдство за 2009 година

Publications

A. Apostolov and I. Sabeva, 2009. Breeding Estimation on Some Selection Traits of Performance Productivity of Small Pig Populations from the Danube White Breeds, Bulgarian journal of Agricultural science, v 15, N 3, 276–280.

A. Apostolov, 2009. Evaluation of Some More Important Phenotypic and Genetic Parameters of the Performance Traits of Small Populations from the Danube White Breed, Bulgarian journal of Agricultural science, v. 15, N 5, 471-474.

G. Staikova and N. Stancheva, 2009. Effect of Some Factors on the live Weight in Sheep at Different Ages from the Northeast Bulgarian Fine Fleece Breed - Shumen Type, Bulgarian journal of Agricultural science, v. 15, N 4, 365 – 372.

G. Staikova and N. Stancheva, 2009. Effect of Some Factors on the Wool Yield and Staple Length at Different Ages in Sheep from the Northeast Bulgarian Fine Fleece Breed - Shumen Type, Bulgarian journal of Agricultural science, v. 15, N 5, 463-470.

I. Sabeva and A. Apostolov, 2009. Effect of the Lineal and Family Belonging of Broodmares from the Shagya Breed with Respect to the Height at Withers and Cannon Girth, Bulgarian journal of Agricultural science, v. 15, N 4, 359-364

J. Nakev, T. Popova and V. Vasileva, 2009. Influence of Dietary Betaine Supplementation on the Growth, Performance and Carcass. Characteristics in Male and Female Growing-Finishing Pigs, Bulgarian journal of Agricultural science, v 15, N 3, 263–268.

P.Penchev, Y.Ilieva, Tz.Peeva, 2009. The effect of pregnancy on milk yield in Bulgarian Murrah buffalo cows, Agricultural science and technology, V1,N3, 81-86

P.Penchev, Y.Ilieva, Tz. Peeva. Effects of days open on the milk yield and the duration of the concurrent lactation in Bulgarian Murrah buffaloes, Agricultural science and technology, Vol 1, N 4, 117-120

R. Nedeva, A. Apostolov, Y. Marchev, E. Kistanova, D. Kacheva, K. Shumkov and G. Borjaev, 2009. Effect of the Injective Application of Selenopyran on the Productivity in Growing Gilts, Bulgarian journal of Agricultural science, v. 15, N 6, 604-609.

А. Апостолов, А. Владимиров, 2009. Характеристика на някои признаци от собствена продуктивност на свинете от Дунавска бяла порода. I. Оценка на възрастта за достигане на полова зрялост и зависимости с основни селекционни критерии, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 5, 42-47.

А. Апостолов, Ст. Сланев, 2009. Фактори, влияещи върху величината на генетичните промени при селкцията на свинете, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 3, 51-57.

А. Стойков, М. Добранова, Е. Гинева, 2009. Отглеждане на диви свине в затворени ферми в България по примера на други страни, Екология и бъдеще, год. VIII, № 1, 88-92.

Г. Анев , Д. Димитров, Т. Цонев, 2009. Растежни способности на агнета от Североизточната българска тънкорунна порода – шуменски тип през бозайния период. I Агнета, родени като единаци, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 5, 3-11.

Г. Анев , Д. Димитров, Т. Цонев, 2009. Растежни способности на агнета от Североизточната българска тънкорунна порода – шуменски тип през бозайния период. II. Агнета, родени като близнаци, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 5, 11-19.  

Г. Анев, 2009. Влияние на процентакръвност от Австралийски меринос върху някои репродуктини признаци на кочове от Североизточно-българската тънкорунна – шуменски тип, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 1, 28-34.

Г. Анев, 2009. Угоителни способности на агнета от породите Ил дьо франс, Меринофлайш и кръстоски F1 между тях, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 1, 3-7.

Г. Анев, Д. Димитров, Т. Цонев, 2009. Растежни способности на агнета от Североизточната българска тънкорунна порода – шуменски тип през бозайния период. III. В зависимост от пола, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 6, 3-11.

Д. Димитров, Г. Анев, С. Бойковски, Г. Стефанова, 2009. Угоителни способности на агнета от породите Мутон шароле, Североизточно-българската тънкорунна – шуменски тип и хибриди F1 между тях, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 1, 7-15.

Д. Кънев, Х. Станчев, 2009. Химичен състав и хранителна стойност на изсушено след алкохолна ферментация отпадъчно зърно Фермодил, Животновъдни науки, vol.XLVI, N 4, 61-68.

Ж. Накев, А. Апостолов, С. Сланев, 2009. Сравнително проучване върху кланичните качества и качеството на месото на свине от породите Ландрас, Дунавска бяла и реципрочните им кръстоски, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 14-19.

Ж. Накев, Н. Палова, Р. Недева, 2009. Проучване върху кланичните качеста на прасета от Източнобалканската порода, подхранвани със смески с различно равнище на протеин и аминокиселини, Екология и бъдеще, год. VIII, № 2, 34-38.

И. Димитров, М. Джорбинева, Г. Стайкова, Н. Станчева, Ж. Пеева, С. Лалева, 2009. Оценка на темперамента и нивото на свръхчувствителност спрямо човек при млечни овце на първа лактация, доени машинно в доилна зала, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 6, 18-25.  

И. Събева, 2009. Мониторинг върху генеалогичната структура и варианса на селекционираните признаци при Източнобългарската порода коне. III. Генетична детерминираност на основните телесни измерения и корелативните отношения между тях, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 1, 34-40.

Н. Станчева, Г. Стайкова, 2009. Сравнително проучване върху угоиtелната способност на агнета от Синтетична популация българска млечна и нейни F1 kръстоски с породата Хиос. I. Интензитет на растеж и кланичен анализ, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 3-8.

П. Пенчев, Й. Илиева, Ц. Пеева, 2009. Възможност за селекция по млечност на фиксирана възраст при биволици, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 50-56.  И. Събева, 2009.  Мониторинг върху генеалогичната структура и варианса на селекционираните признаци при Източнобългарската порода коне. IV. Проучване влиянието на кръвността на бащите върху телесната конфигурация на конете, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 56-61.

П. Петров, Ж. Накев, 2009. Изследване върху различни въглехидатни източници в комбинираните фуражни смески за угоявани свине, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 3, 20-27.

П. Петров, Ж. Накев, 2009. Соргото като въглехидратен фураж при храненето на свинете. II. Научно стопански опити с угоявани свине, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 24-30.

Р. Недева, 2009. Ефект от използването на ензимите Ronozyme и Kemzyme в смеските за подрастващи прасета, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 30-35.

Т. Иванова, 2009. Влияние на генеалогичната линия и поредността на лактация върху близняемостта при кравите, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 46-50.

Т. Иванова, 2009. Влияние на репродуктивните аномалии върху млечността и продължителността на лактационния период при крави от Холщайн-фризийската порода, Животновъдни науки, vol.XLVI, N 4, 9-15. 

Т. Иванова, 2009. Проучване върху репродуктивните признаци и млечната продуктивност на крави от Холщайн – фризийската порода, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 1, 23-28.

Т. Тодорова, М. Киров, 2009. Влияние на начините на отглеждане върху половото съзряване и тегловното развитие на ремонтни женски свине от Дунавска бяла и Ландрас, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 2, 8-14. 

Ц. Пеева, Й. Илиева, П. Пенчев, 2009. Проучване върху възможността за прогнозиране на лактационна млечност при биволици. I. По данни от последна контрола, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 5, 25-30.

Ц. Пеева, Й. Илиева, П. Пенчев, 2009. Проучване върху възможността за прогнозиране на лактационна млечност при биволици. II. При различни схеми за контрол на млечността, Животновъдни науки, vol. XLVI, N 5, 30-36.