НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

За присъждане на научната степен “ДОКТОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ НАУКИ”

Име: Станчо Беремски
Година: 1977
Дисертация: Фенотипна и генетична характаристика на породата Ландрас у нас и разработване на развъдна програма.
Име: Пенчо Драгоев
Година: 1983
Дисертация: Проблеми на технологията и организацията на промишленото свиневъдство.
Име: Михаил Мачев
Година: 1984
Дисертация: Проучване върху кланичната и търговска стойност на свинете за клане и разработване на система за тяхното изкупуване.
Име: Митю Кънев
Година: 1984
Дисертация: Проучване върху храненето на рано отбити прасета.
Име: Бенко Бенков
Година: 1986
Дисертация: Проучване на междупородното кръстосване и хибридизацията при свинете.
Име: Митко Бенков
Година: 1987
Дисертация: Изследвания върху поведението при свинете, отглеждани при промишлени условия.
Име: Стефан Бойковски
Година: 1995
Дисертация: Проучване върху ефекта от прилаганите методи на развъждане и съешаване при овце от различно продуктивно направление.
Име: Цонка Пеева
Година: 2000
Дисертация: Оптимизирани методи на селекция при биволите.
Име: Алекси Стойков
Година: 2002
Дисертация: Проучване върху биологичната и икономическа ефективност от угояването на мъжки некастрирани прасета.
Име: Богдан Шостак
Година: 2004
Дисертация: Дунавската бяла порода свине – проучване на генетични и негенетични фактори влияещи върху продуктивността й.
Име: Илия Учкунов
Година: 2007
Дисертация: Селекция на генетически едносеменни сортове захарно и кръмно цвекло.