НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

За присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР”

Име: Митю Кънев
Година: 1957
Дисертация: Проучване върху различни начини на силажиране на люцерна.
Име: Добри Полихронов
Година: 1959
Дисертация: Функционални особености на половия апарат и бременността при биволиците.
Име: Тодор Кикиндонов
Година: 1965
Дисертация: Изпитване на някои селекционни методи за създаване на сортове захарно цвекло, устойчиви на церкоспороза.
Име: Иван Попов
Година: 1967
Дисертация: Осебенности хобридов односеменной сахарной свеклы, полученных с использованием полиплоидных и обладающих цитоплазматической мужской стерильностью материалов.
Име: Димитър Колунев
Година: 1968
Дисертация: Хетерозисен ефект при производството на инцухтирани материали и използването му в селекцията на захарното цвекло.
Име: Александър Захариев
Година: 1970
Дисертация: Проучвания върху цъфтежа и оплождането на полиплоидни форми захарно цвекло в България.
Име: Иван Антонов
Година: 1971
Дисертация: Влияние на микроелементите бор, метан и цинк върху добива и качествата на захарно цвекло и царевица при условията на карбонатен и излужен чернозем.
Име: Александър Желев
Година: 1973
Дисертация: Влияние на хомозиготните и хетерозиготните кръвногрупови генотипове върху племенните качества на свинете.
Име: Михаил Мачев
Година: 1973
Дисертация: Интензивност на растежа, качество на месото и тлъстината и кланична стойност на трупа при прасетата, заклани на различни тегла.
Име: Стефан Бойковски
Година: 1973
Дисертация: Проучване върху възможностите за промишлено кръстосване на овцете в Шуменски окръг.
Име: Алеко Алексиев
Година: 1974
Дисертация: Генеалогически анализ и оценка развъдната стойност на биците, участвали в породообразуването при Българското червено говедо.
Име: Коста Ванков
Година: 1974
Дисертация: Изменчивост и унаследяемост на селекционни признаци при Българско червено говедо.
Име: Митко Бенков
Година: 1975
Дисертация: Влияние на светлинния режим върху растежа, развитието и продуктивността на свинете.
Име: Владимир Томов
Година: 1976
Дисертация: Влияние на системите на отглеждане на свинете-майки върху тяхната възпроизводителна способност и продуктивност.
Име: Иван Ангелов
Година: 1976
Дисертация: Проучване върху съчетаемостта при кръстосването на развъжданите породи свине у нас.
Име: Бенко Бенков
Година: 1976
Дисертация: Угоителни и кланични качества. Фенотипни и генетични параметри при Голяма бяла свиня.
Име: Върбан Върбанов
Година: 1977
Дисертация: Проучване на болестта брашнеста мана по захарно цвекло.
Име: Стоянка Стефанова
Година: 1977
Дисертация: Проучване върху реактивността и адитивните възможности при някои породи свине.
Име: Лилия Германова
Година: 1977
Дисертация: Проучване върху фенотипните стойности на разплодни свине, отбити на различна възраст.
Име: Стойчо Сланев
Година: 1981
Дисертация: Проучване върху някои по-важни признаци при хибридните свине Кембароу.
Име: Марина Цанкова
Година: 1982
Дисертация: Морфологични и функционални особености на вимето на биволици кръстоски F1 и R1 с оглед пригодността им за машинно доене.
Име: Цонка Пеева
Година: 1982
Дисертация: Проучване върху типа и телосложението на развъжданата популация биволи у нас.
Име: Алекси Стойков
Година: 1982
Дисертация: Угоителни и кланични качества на хибридните свине Кембароу.
Име: Васил Койнарски
Година: 1986
Дисертация: Проучване върху интензивността на растежа и кланичната стройност на трупа при прасета от породата Дюрок.
Име: Велико Великов
Година: 1986
Дисертация: Сравнително изпитване на угоителните и кланичните качества на прасета от породите Голяма бяла и Ландрас с различен произход.
Име: Петър Петров
Година: 1988
Дисертация: Проучване върху възможностите за по-ефективното използване на фуража при храненето на подрастващи прасета.
Име: Йорданка Славова
Година: 1988
Дисертация: Разработване на методи за вегетативно размножаване и получаване на хаплоиди в култура in vitro при захарното цвекло.
Име: Маринчо Киров
Година: 1989
Дисертация: Изследване влиянието на начините на отглеждане върху поведението и продуктивността на свинете за угояване.
Име: Илия Учкунов
Година: 1989
Дисертация: Проучване върху някои биологични и стопански качества на хибриди захарно цвекло.
Име: Кирил Ангелов
Година: 1990
Дисертация: Ранна диагностика на стресчувствителността при свине и възможности за използването й в селекцията.
Име: Богдан Шостак
Година: 1990
Дисертация: Сравнително проучване на основните продуктивни качества на свинете от породите Голяма бяла и Ландрас с английски произход при чистопородно развъждане и реципрочно кръстосване.
Име: Илиана Събева
Година: 1991
Дисертация: Проучване върху величините на основните селекционни признаци на линиите и фамилиите при Източнобългарската порода коне и преценка на жребците по потомство.
Име: Атанас Данев
Година: 1993
Дисертация: Проучване на репродуктивната способност на биволите в България.
Име: Светослав Колев
Година: 1997
Дисертация: Влияние на хипотермичния стрес върху някои биологични качества на гамети от биволски и говежди бици.
Име: Калин Димов
Година: 1997
Дисертация: Угоителна способност на малачета и телета при различни технологии на отглеждане.
Име: Апостол Апостолов
Година: 1999
Дисертация: Фенотипна и генетична характеристика на свинете от породата Дюрок. Оценка на развъдната стойност.
Име: Димитър Димитров
Година: 2000
Дисертация: Проучване върху възможностите за създаване на линия за висока плодовитост при тънкорунна порода овце.
Име: Йордан Марчев
Година: 2002
Дисертация: Изследване върху половото поведение и репродуктивните качества на нерези от различни породи и възможности за тяхната оценка.
Име: Радка Недева
Година: 2002
Дисертация: Влияние на различни равнища на калций и фосфор върху продуктивността на подрастващи и прасета за угояване.
Име: Георги Кикиндонов
Година: 2002
Дисертация: Проучване на линии захарно цвекло, получени чрез индуцирана хаплоидия.
Име: Елена Гинева
Година: 2002
Дисертация: Сравнително проучване върху продуктивните качества на новосъздадени хибридни форми свине.
Име: Соня Иванова Пенева
Година: 2003
Дисертация: Изследвания върху консумацията на вода от различни категории свине.
Име: Красимира Танова
Година: 2003
Дисертация: Проучвания върху Rizoctonia solani Kuhn, причинител на гниене на кореноплода на захарното цвекло през вегетацията.
Име: Ели Зайова
Година: 2003
Дисертация: Използване на in vitro методи за отбор на форми захарно цвекло, устойчиви на неблагоприятни условия.
Име: Кулка Учкунова
Година: 2003
Дисертация: Проучване и използване на многосеменни опрашители в селекцията на захарното цвекло.
Име: Цветан Кикиндонов
Година: 2004
Дисертация: Използване на гиногенезис in vitro за обогатяване на генофонда при цвеклото.
Име: Георги Анев
Година: 2004
Дисертация: Влияние на някои генетични и негенетични фактори върху възпроизводителните способности на кочове и овце от североизточната българска тънкорунна порода – шуменски тип.
Име: Румен Калев
Година: 2004
Дисертация: Угоителна способност на телета от месодайни породи, техни кръстоски с ЧШГ и малачета.
Име: Живко Накев
Година: 2006
Дисертация: Прогнозиране съдържание на постно месо в трупа на свине от породите Голяма бяла и Ландрас.
Име: Данаил Кънев
Година: 2009
Дисертация: Проучване влиянието на някои белтъчни компоненти върху продуктивността на растящи прасета