НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Докторантски дисертации

Име: Пенчо Пенчев
Година: 1999
Дисертация: Проучване на фенотипните и генотипни параметри на селекционните признаци при новосъздаваната популация биволи в страната.
Име: Невяна Станчева
Година: 2003
Дисертация: Фенотипни и генотипни параметри на селекционните признаци при Новосъздаваната високомлечна популация овце в страната.
Име: Геновева Стайкова
Година: 2005
Дисертация: Проучване върху величината на продуктивните признаци на овце от каракачанската порода и медночервеното шуменско отродие.
Име: Мария Касчиева
Година: 2005
Дисертация: Обогатяване на генофонда на кръмното цвекло чрез прилагане на in vitro техники и морфолого-цитологична характеристика на получените растения.
Име: Татяна Иванова
Година: 2005
Дисертация: Проучване върху продуктивните признаци на черношареното говедо в Земеделски институт – Шумен, за оптимизиране на селекционния процес.
Име: Драгомир Димитров
Година: 2006
Дисертация: Проучване и използване на диплоидни мъжкостерилни линии в т.ч. толерантни на ризомания в селекцията на захарно цвекло.
Име: Йорданка Йорданова
Година: 2006
Дисертация: Оптимизиране на продуктивния живот при биволици от породата българска Мурра.
Име: Калин Сланев
Година: 2006
Дисертация: Проучване на изходни форми и хибриди сорго.
Име: Мария Рупанова
Година: 2007
Дисертация: Репродуктивна способност на нерези хранени с различно равнище на протеин и енергия.
Име: Надежда Палова
Година: 2007
Дисертация: Оценка на основните угоителни и кланични качества на свине от източнобалканската порода при природосъобразни условия на отглеждане.
Име: Таня Иванова Тодорова
Година: 2009
Дисертация: Влияние на различни начини на отглеждане върху растежа и възпроизводителните способности на женски прасета от Дунавска бяла и Ландрас

Име: Станимир Енчев
Година: 2014
Дисертация: “Оценка на генофонда от сорго, суданка и соргосуданкови хибриди за натрупване на биомаса”

Име: Мария Божкова
Година: 2015
Дисертация: Характеристика на репродуктивните качества на нерези и свине майки при различни нива на селекция 

Година: 2016
Име: Ахмед Мехмед
Дисертация: “Обогатяване на генофонда при стевия”