НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по растениевъдство за 2004-2008 година

 

Kikindonov, G., 2004. Breeding assessment of monogerm malesterile    sugar beet lines. Bulg.J. Agric. Sci. 10:457 –463.

Kikindonov, G. and Tz. Kikindonov, 2005. Inheritance of resistance to Cercosporose in hybrids of monogerm dihaploid sugar beet lines. Bulg.J.Agric.Sci., 1.

Kikindonov, G., 2005. Interitance of the sugar and soiuble ashes content and heterosis effect in the productivity of triploid sugar beet hybrids. Bulg.J.Agric.Sci..

Kikindonov, G., 2008. Simple and triple-cross hybrids of sugar  beet. Bulg. J. Agric. Sci.

Kikindonov Tz., J. Slavova, G. Kikindonov, E. Zajova, 2006.  Use of Induced Haploidy for Improvement + of fodder Beet Diversity”, haploids in Higher Plants III, Viena, Austria, 12 – 15.02.2006г.

 Nanova Z., J. Slavova, D. Nenkova and I. Ivanova, (2007). Microclonal Propagation of Hyssop (Hyssopus officinalis L.), Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13, 213-219    

 Slavova, J., D. Nenkova and I. Ivanova., 2004. Optimization of Nutritive Medium with the Purpose of Rooting, of Fodder Beet (Beta vulgaris L. var Crassa) through in vitro Method Bulg. J. Agric. Sci., 10:465-468.

Slavova, Y., E.Zayova and S.Krastev, 2004. Polyploidization of Lavender (Lavandula vera V.) in vitro, Bulg.Journal of Agric.Sci., №10, 518-520.

 Slavova, Y., E.Zayova and S.Krastev, 2004. Vegetative propagation of Lavender (Lavandula vera V.) by using green  cuttings, Bulg. Journal of Agric.Sci., №10, 518-520.

Slavova, Y., D. Nenkova and I.Ivanova, 2005. Influence of some new biologically active substances on in vitro rooting of medicinal Betony (Stachys officinalis (Trev). L.), Bulg. Journal of Agric.Sci., №11, 135-139.

Uchkunov Ilia, R. Koeva, S. Angelova, S. Angelov (2004). Plant Genetic Resurces from genus Beta in Bulgaria.  IPGRI . Bolonia, Italia.

 Uchkunov, I., Uchkunova, K., Kikindonov, G. and Tz. Kikindonov, 2008. Preslav Variety – New Achievement of the Bulgarian Fodder Beet Breeding. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol.11, 4: .

Yakimov D., K. Tanova., R. Petrova., V. Budaeva. 2008. INFLUENCE OF EXTRACTS FROM DROPWORT (FILIPENDULA VULGARIS MOENCH) AND HARVEST – LICE (AGRIMONIA EUPATORIA L.) ON THE SEED MICROFLORA OF FODDER BEET., Journal of Montain Agriculture on the Balkans., Vol. 11., 6., 1 – 9.

 Zahariev,D., and Y. Slavova, 2004. Regeneration of plants from Initial Calluses of Wood Betony (Stachys officinalis (Trev). L.), Bulg. Journal of Agric.Sci., №10, 573-579.

 Върбанов, В., К.Танова, – 2004. Поява и развитие на гъбата Phoma betae Franaпричинител на фомоза при захарното цвекло и средства за борба. Сб. научни трудове, “Пр.науки”- Ш.У. “Еп. Конст. Преславски”, Шумен- 2004q стр.441-446.

Върбанов, В., 2004. Развитие и вредоносност на гъбата Peronospora forinosa Frona, причинител на болестта пероноспора(мана) при захарното цвекло –Сб.научни трудове “Пр. Науки” Ш.У. “Еп. Конст. Преславски”, Шумен стр. 433-437.

 Върбанов, В., и др. 2004. “Въздействие на някои  биогенти и биопрепарати  върху качествата на  посевен материал от земеделски култури”.  Н.К. “Селекция и семеконтрол за качествен посевен материал – 2004”. София. Сб. Доклади, 111 – 116.

Върбанов, В., К. Танова, –2004. Поява и развитие на гъбата причинител на фомоза при захарното цвекло и средства за борба. Пр.науки- 441-445. ШУ.

Върбанов, В., К.Танова, 2004. Първи резултати от проучване влиянието на биопрепарати върху посевен материал от сорго, захарна метла и люцерна. “Екология и здраве-2004”. А.У. Пловдив, 199-205.

  Върбанов, В., 2004. Първи резултати от проучване влиянието на биопрепарати върху посевен материал от сорго, захарна метла и люцерна. “Екология и здраве”-2004”. 20 май-Пловдив.стр.199-205.

Върбанов В., К.Танова 2005. Развитие и вредоносност на гъбата Uromycеs betae (Person, Tulasne)  причинител на ръжда по захарното цвекло. НЦAН. Научни трудове т.3 350-354.

Върбанов В., К. Танова 2005. Влияние на причинителите на болести по захарно цвекло върху активността на някои ензими. НЦАН София. Научни трудове т. 346-349.

 Върбанов, В., и др. 2005. Развитие и вредоносност на гъбата Uromyces betae Pers.Tul, причинител на болестта ръжда по захарното цвекло. ЮНК–75 год51.К. Танова, Петрова, Р.,  2005. Влияние на цитокинините Кинетин и Дропп върху растежа на Rhizoctonia Solani Kühn, причинител на кореново гниене при цвеклото.ЮНК –75 години Институт по царевицата  - Кнежа, 14.09.2004г.

Върбанов В., К. Танова, (2008). Вредност на икономически важни болести при цвеклото. Растениевъдни науки.

 Ели Зайова, М. Касчиева (2006). Optimization of media for rooting. Bulg. J. Agric Sci. 12 , 515-519.

Ели Зайова, М. Касчиева (2006). Optimization of media for rooting. Bulg. J. Agric Sci. 12 , 515-519.

Желязков Д., 2004. Количество и качество на хибридни семена от захарно цвекло, в това число толерантни на ризомания, т.1, кн.-2, стр.265-268.

Желязков Д., 2004. Количество и качество на хибридни семена от захарно цвекло, в това число толерантни на ризомания, Растениевъдни науки т.1, кн.-2, стр.265-268.

 Желязков Драгомир, Илия Учкунов, (2005). Продуктивни и стопански качества на родителски форми и хибриди захарно цвекло толерантни на ризомания. Юбилейна научна конференция с международно участие, 75 години Институт по земеделие Кюстендил, 20-21 октомври .

Желязков Драгомир, Илия Учкунов, (2005). Продуктивни и стопански качества на родителски форми и хибриди захарно цвекло толерантни на ризомания. Юбилейна научна конференция с международно участие, 75 години Институт по земеделие Кюстендил, 20-21 октомври .

Зайова, Е., Й. Славова и М. Касчиева, Органогенезис от калусни култури при кръмно цвекло (Beta vulgaris L. var Crassa), 2004. Научна конференция с международно участие, 3-4 юни,  т.2, част 2, Генетика и селекция, 300-304, Стара Загора.

Зайова, Е., Й. Славова и М. Касчиева, Органогенезис от калусни култури при кръмно цвекло (Beta vulgaris L. var Crassa), 2004. Научна конференция с международно участие, 3-4 юни, Стара Загора.

 Зайова, Е., Й. Славова и М.Касчиева. Флоуцитометрична характеристика на растения, получени от изолирани неоплодени семепъпки на кръмно цвекло ( Beta vulgaris J. var Crassa) 2004, т.2, част 2, Генетика и селекция, 296-299, Стара Загора

Зайова, Е., Й. Славова и М.Касчиева. Флоуцитометрична характеристика на растения, получени от изолирани неоплодени семепъпки на кръмно цвекло (Beta vulgaris J. var Crassa) 2004, Научна конференция с международно участие, 3-4 юни, Стара Загора

 Зайова, Е., Й. Славова, 2004. Приложение на in vitro метод за получаване на хаплоидни растения от захарно цвекло, Юбилейна научна сесия “80 години Институт по царевицата Кнежа”, 14 август.

 Зайова, Е., М. Касчиева и Й. Славова, 2004. Калусогенезис на кръмно цвекло (Beta vulgaris J. var Crassa) I и II част. Научна конференция “Селекция и агротехника на културните растения” – 9-10 юни, Добруджански земеделски Институт, Генерал Тошево.

Зайова, Е., М. Касчиева и Й. Славова, 2004. Калусогенезис на кръмно цвекло (Beta vulgaris J. var Crassa) I и  II част. Научна конференция “Селекция и агротехника на културните растения” – 9-10 юни, Добруджански земеделски Институт, Генерал Тошево.

Зайова Ели, Й. Славова (2007). Приложение на in vitro методи за получаване на хаплаидни растения от неоплодени семепъпки на захарно цвекло. Растениевъдни науки.

 Илия Учкунов, Драгомир Желязков (2005). Комбинативна способност на едносеменни мъжкостерилни опрашители захарно цвекло. Юбилейна научна сесия с международно участие. ИЗС ” Образцов чифлик” – Русе, 7-8 юни 2005г.

Кикиндонов, Г. и Цв. Кикиндонов, 2004. Използване на индивидуален отбор за подобряване качествата на компонентите на сорт Ендже-316.

Доклади от Нац.конференция” Семепроизводство, селекция и семеконтрол за качествен посевен материал”, 19.02.2004 г., София, 133-137.

Кикиндонов, Г., 2004. Наследявяне на устойчивост към брашнеста мана в хибриди на многосеменни дихаплоидни линии захарно цвекло. Изследвания върху полските култури. Добрич.т.1, кн.2:260-264.

Кикиндонов, Г., 2004. Продуктивност на диплоидни и триплоидни хибриди захарно цвекло в условия на засушаване. Докл.на научна конф.”Екология и здраве”, Пловдив.

Кикиндонов, Г. и Цв. Кикиндонов, 2005. Изпитване на хибриди между захарно и кръмно цвекло. Растениевъдни науки, 41 /2/    

  Кикиндонов, Г. и Цв. Кикиндонов, 2005. Подобряване на стопанските качества на произходи кръмно цвекло. Юбил.научна конференция , 8-9 юни 2004 г. Плевен.

Кикиндонов, Г. и Ц. Кикиндонов, 2008. Хибрид 56 – нов полузахарен сорт цвекло. Растениевъдни науки, 45 (2): 189-192.

Кикиндонов Г., Кикиндонов Ц. и М. Върбанов, 2008. Влияние на климатичните условия върху продуктивността на захарното цвекло в Шуменския регион. Научна конференция. Природни науки. ШУ”Еп.К.Преславски”  

Кикиндонов, Ц. и Г. Кикиндонов, 2004. Индивидуален отбор на нови МС линии захарно цвекло. Изследвания върху полските култури, Добрич, т. І – 2: .

Кикиндонов, Цв, Кръстев, С. и К. Сланев, 2004.  Изпитване на сортове, хибриди и индивидуални кръстоски от сорго за зърно.Растениевъдни науки.

Кикиндонов, Цв, Кръстев, С. и К. Сланев, 2004. Изпитване на сортове, хибриди и индивидуални кръстоски от сорго за зърно. Юбил.научна конференция , 8-9 юни 2004 г. Плевен.

Кикиндонов, Цв. 2004.Влияние на генотипа върху развитието на изолирани ин витро неоплодени семепъпки и незрели зародиши от диплоидни и тетраплоидни произходи кръмно цвекло. Изследвания върху полските култури, Добрич, т. І – 2: 268-270.

Кикиндонов, Цв. 2004.Устойчивост към гниене при кръмно цвекло. Доклади от Юбил.научна конференция на ИЦ-Кнежа.

Кикиндонов, Цв., Кръстев, С. Славова, Й. и Г. Кикиндонов, 2004. Влияние на плоидната чистота на елитните компоненти върху качествата на семената при сортове захарно цвекло. Доклади от Нац.конференция”Семепроизводство, селекция и семеконтрол за качествен посевен материал”, 19.02.2004 г, София, 138-143.

Кикиндонов, Цв. 2004. Влияние на родителския генотип върху качествата на семената от индивидуални кръстоски при захарно цвекло.  Доклади от Юбил.научна конференция на ИЦ-Кнежа.

Кикиндонов Цв., К.Сланев.(2005). Продуктивност на хибриди сорго за производство на силаж. Юбилейна научна конференция  “60 години Аграрен  университет ” – Пловдив.

Кикиндонов Цв., С.Кръстев, К.Сланев.(2005). Влияние на гъстотата на посева върху добива на зърно от Сорго. Юбилейна научна сесия с международно  участие. ИЗС “Образцов чифлик” – Русе ,7-8 юни 2005г.

Кикиндонов Цв. и М. Върбанов, 2008. Начален темп на растеж при сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди. Научна конференция.  Природни науки. ШУ”Еп.К.Преславски”.

 Кикиндонов, Ц., Сланев, К. и Г. Кикиндонов, 2008. Продуктивност на произходи сорго за зелена маса. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Vol.11, 3: 503-511.

Кикиндонов, Цв. и К. Сланев, 2008. Продуктивност и химичен състав на зърното от сортове сорго. Растениевъдни науки.

Кирилов, К., К. Танова и др. 2004. “Въздействие на някои  биогенти и биопрепарати  върху качествата на  посевен материал от земеделски култури”. НК. “Екология и семепроизводство – 2004”. София. Сб. Доклади, 111 – 116.

Кръстев, С., Кикиндонов, Ц. и Сланев, К.,  2004. Сорго. ЗИ – Шумен.
Кръстев, С., Кикиндонов, Ц. и Сланев, К., 2005, Сорго за зърно. Земеделие плюс №4/16-25

Петрова Р., К.Танова, 2004. “Влияние на Хумустим върху качествата на семена от захарно цвекло”. НК. “Екология и семепроизводство – 2004”. София. Сб. Доклади, 128 – 132.

Петрова, Р., К. Танова, – 2004. Качества на семената от захарно цвекло, третирани с Хумустим и пестициди. Изследвания върху полските култури. I. I. K.3 - 454-457.

 Петрова Р., К. Танова 2005. Приложение на биологично активни вещества за предсеитбенно третиране на цвеклови семена. НК. СТ. Загора т II , 511-516.

 Петрова, Р., 2005. Флоуцитометрично определяне на плоидността на зародишите от семена на цвекло. Юбил. конф., Инситут по царевицата – Кнежа, 14.09.2004 г.

 Петрова, Р., Учкунов И., Учкунова К., (2005).Флоуцитометрично определяне на плоидността на семена и листта от различни произходи цвекла. Юбилейна научна конференция с международно участие, 80 години Институт по царевицата Кнежа, 14-15 октомври .

Саша – сорт кръмно цвекло. Растениевъдни науки  
Славова, Й., М. Касчиева, 2004. Внедряване на in vitro метод за получаване на растения от кръмно цвекло (Beta vulgaris J. var Crassa) I. Получаване на прорастъци от изолирани неоплодени семепъпки от кръмно цвекло, Генерал Тошево.

Славова Й., 2008. Как могат да се получават растения от семена на стевия, Български фермер, 12- 18 юни, бр. 864

Славова Й., Кикиндонов, Цв. и Д. Ненова, 2008. Микроклонално размножаване на сорго. Bulg. J. Agric. Sci.  

Славова, Й., 2008. Стевията ще е най-забележителният подсладител в света след години, 1-7, май, брой 858

Сланев К., 2004.  Изменчивост на някои признаци при сорго за зърно. Юбил.научна конференция , 8-9 юни 2004 г. Плевен.

Сланев К., Зависимости между някои признаци при сорго за зърно. Екология и бъдеще 2005 , 2-3/102-105

Сланев К., Изменчивост на някои признаци при соргото. 2005., Растениевъдни науки,3/ 42, 218-221

 Сланев, К., Зависимост между някои признаци при сорго за зърно. Списание “Екология и бъдеще”2005.

Танова, К. 2004. Изменение на технологичните качества на захарното цвекло при изкуствено инокулиране с причинители на кореново гниене. Изследвания върху полските култури I. Кн.2, 349-352. ДЗИ , Г. Тошево

Танова, К., 2004. Изпитване на фунгициди за ограничаване на ризоктонийното кореново гниене (Rhizoctonia solani Kühn) при кръмното цвекло. Екология и здраве-2004.П.-307-313.

Танова, К., К. Кирилов, 2004. “Влияние на препаратите Биохумакс и Биолайф върху семенната микофлора на цвекло и култури от цвекловия сеитбооборот” – НК “Екология и семепроизводство – 2004” –София.Сб. доклади, 122 -127.

Танова, К., Р. Петрова, 2004. Влияние на ИОК върху причинители на кореново гниене при захарно и кръмно цвекло. Природни науки –т.III. 229-432 ШУ.

Танова К., 2005. Агресивност на изолати от Rhizoctonia solani Kühn, причинител на кореново гниене при цвеклото.НЦАН- София  Научни трудове.т.3, 343-345.

Танова Кр., В. Върбанов 2005. Причинители на “сечене” и кореново гниене на младите цвеклови растения. АУ- Пловдив. Научни трудове. Унив. И-во т. L. кн.6 ,79-86.

Танова К., Р. Петрова (2006). Влияние на извлек от риган  (Oryganum marjoram) върху растежа и агресивността на причинителя на кореново гниене при цвеклото (Rhizoctonia solani Kühn). Изследвания върху полските култури т. III. kн.3 с.475.

Танова К., Р. Петрова (2006). Влияние на цитокинините Кинетон и Дропп върху растежа на Rhizoctonia solani Kühn, причинител на кореново гниене при цвеклото. Растениевъдни науки. Бр. 3, 286-288.

Танова К., 2008. Вредност на някои болести по листата на захарнотоцвекло., Растениевъдни науки., (45)., 3.,195-198.

Танова К., 2008. Поява и развитие на причинителя на маната при захарното цвекло (Peronospora farinosa Frank f. sp. betea) в района на Шумен. Селскостопанска наука. №4. 29-33.

 Танова К., Р. Петрова, С. Райков, 2008. Проучване върху маната (Peronospora farinose Frank f.sp. betae) в технически посеви и семенници захарно цвекло. Научна конференция. ШУ “Епископ Константин Преславски

Танова К., Учкунов, И. и Ц. Кикиндонов, 2008. Оценка на селекционни форми цвекло по реакцията им към някои причинители на болести. Растениевъдни науки, 45: 141-143.

 Танова Кр. (2008). Вредност на причинителя на сечене и кореново гниене при цвеклото. Растениевъдни науки.

 Танова Кр., (2008). Ръководство за интегрирано управление на вредителите при зърнено-житни, зърнено-бобови и технически култури. Национална служба по растителна защита.

 Учкунов И., (2005). Постижения и насоки в селекцията на устойчивост на болести при захарното цвекло. Юбилейна научна конференция с международно участие, 80 години Институт по царевицата Кнежа, 14-15 септември .

Учкунов Ивайло, Илия Учкунов, Петър Петров (2005). Състав, енергийна и хранителна стойност на различни типове цвекла. Юбилейна научна сесия с международно участие. 50 години Институт по фуражните култури . Плевен, 8-9 юни .

Учкунов Ил.,Учкунова К., Дечев Д., (2004). Групиране на МС линии захарно цвекло по  фенотипна стабилност чрез кластерен анализ. Семепроизводство, селекция и семеконтрол за качествен посевен материал. МЗГ. София 101-105.

Учкунов Ил.,(2005). Селекция на генетически едносеменни хибриди захарно цвекло. Пловдив. АУ- т.L., кн. 4, 307-311.

Учкунов Ил., (2005). Върху кълняемостта на семената от захарно цвекло. Юбилейна научна конференция с международно участие, 80 години Институт по царевицата Кнежа, 14-15 септември .

Учкунов Ил.,Учкунова К. (2005). КИ – 1216 нов сертифициран сорт захарно цвекло. Пловдив. АУ-т.L, кн. 4, 13-18.

Учкунов Илия, Драгомир Желязков (2005). Продуктивни и стопански качества на хибриди захарно цвекло включително толерантни на ризомания. Юбилейна научна сесия с международно  участие. ИЗС “Образцов чифлик” – Русе ,7-8 юни 2005г.

Учкунов Илия, Радка Петрова, Кулка Учкунова (2005). Лабораторна кълняемост на семената от захарно и кръмно цвекло при различни температури. Научна конференция с международно участие. Ст. Загора 2-3 юни 2005 г.

Учкунов Илия, Кулка Учкунова (2006). Състав и хранителна стойност на различните типове цвекла. Field Crops Studies vo. III 4, 559 – 565.

Учкунов Илия, К.Учкунова, Г. Кикиндонов(2006). Продуктивност и захарно съдържание на български сортове захарно цвекло. Растениевъдни науки  43, 22 – 25.

Учкунов Илия, Кулка Учкунова, Георги Кикиндонов (2006). Динамика в развитието на български и чуждестранни сортове захарно цвекло. “Растениевъдни науки”.

Учкунов Ил. (2006). Селекция на генетически едносеменни хибриди кръмно цвекло от полузахарен тип. Растениевъдни науки 43, 18 – 25.

Учкунов Ил. (2006). Схема на създаване и поддържане на майчиният компонент на кръмен сорт – Веси. Field Crops Studies vol III 2, 227 – 231.

 Учкунов Ил. (2007). Оценка на стерилността и кълняемостта на семената при прости и сложни хибриди захарно цвекло. Растениевъдни науки .

 Учкунов Ил.(2007). Постижения и насоки в селекцията на устойчивост на болести при захарното цвекло. Растениевъдни науки.

 Учкунов Ил.,  К. Учкунова, Г. Кикиндонов, К. Сланев, Ст. Енчев, (2007г). Наръчник за цвеклопроизводителя.          НЦАН.София.

Учкунов Ил., Г. Кикиндонов, К. Учкунова, Цв. Кикиндонов, К. Сланев, Ст. Енчев, (2007). Технология за отглеждането на захарно цвекло.НЦАН. София.

 Учкунов Ил., Учкунова, К., Кикиндонов, Ц., Кикиндонов, Г., Танова, К., Сланев, Кр. и  Ст. Енчев, 2008. Захарно цвекло. Земеделие плюс, част І,  бр. 5: 21-32.

Учкунов Ил., (2008). Оценка на стерилността, едноплодността  и кълняемостта на семената при прости и сложни хибриди захарно цвекло. Растениевъдни науки .

 Учкунов, Ил., К. Учкунова, Ц. Кикиндонов, Г. Кикиндонов, К. Танова, К. Сланев, Ст. Енчев, 2008. Наръчник на цвеклопроизводителя. Артпринт ООД, Шумен, 99.

Учкунов, Ил., Учкунова, К., Кикиндонов, Ц., Кикиндонов, Г., Танова, К., Сланев, Кр. и  Ст. Енчев, 2008. Захарно цвекло. Земеделие плюс,  част ІІ, бр. 6: 21-32.

Ил. Учкунов, Св. Райков, (2008). За риска от нарушаването на технологията при отглеждане на култури в екологичен сеитбооборот. Нацианална конференция с международно участие, Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, (25.09. – 28.09.2008г.)

Учкунова К., (2004). Методи и схеми за създаване и поддържане на бащиният компанент на кръмният сорт цвекло “Веси”. Семепроизводство,селекция и семеконтрол за качествен посевен материал. МЗГ. София. 106-110.

Учкунова К.,Учкунов Ил., (2004). Изпитване на родителски форми и хибриди захарно цвекло устойчиви на церкоспороза и брашнеста мана. Изследвания върху полските култури.  т I. кн. 3, 500-504.

Учкунова К.,(2004). Генетична отдалеченост на многосеменни опрашители захарно цвекло по някои стопански признаци. Семепроизводство, селекция и семеконтрол за качествен посевен материал. МЗГ. София 117-121.

  Учкунова К.,Учкунов Ил., (2004). Отбор на форми захарно цвекло толерантни на ризомания. Сборник научни трудове Природни науки – 2004 – Шуменски университет, 446-450.

Учкунова К., (2004). Хетерозис по стопански и технологични  признаци при хибриди захарно цвекло в т.ч. толерантни на ризамания. Bul. S. Agric. Sci.стр.

Учкунова К., (2004). Хибриди захарно цвекло толерантни на ризомания. Изследвания върху полските култури. т I. кн. 3, 495-499.

 Учкунова К., (2005). Състояние и переспективи в селекцията на кръмното цвекло. Юбилейна научна сесия с международно участие. 50 години Институт по фуражните култури . Плевен, 8-9 юни .

Учкунова К., Учкунов Ил., (2005). Перспективни хибриди захарно цвекло. Юбилейна научна конференция с международно участие, 75 години Институт по земеделие Кюстендил, 20-21 октомври.

Учкунова.К., Ил. Учкунов (2007). Продуктивни и технологични качества на прости и сложни хибриди захарно цвекло. Растениевъдни науки.

Учкунова К., Ил. Учкунов (2008). Продуктивни и технологични   качества на прости и сложни хибриди захарно цвекло. Растениевъдни науки .

 Янакиев Д., Ц. Кикиндонов (2007). Оценка на произходи сорго и суданка за  кълняемост на семената при ниски температури. ШУ “П. Хилендарски”. Научна конференция, Природни науки.