НАЧАЛО

АКРЕДИТАЦИЯ

на 22 и 23 ноември2012 г

на посещение в Земеделски институт - Шумен ще бъде експертна група на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Експертната група ще проведе процедура за програмна акредитация на обучението по образователната и научна степен "доктор" по докторантската програма "Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването" от професионално направление 6.3 "Животновъдство", област на висше образование 6."Аграрни науки и ветеринарна медицина".