НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по растениевъдство за 2011 година

 

G. Kikindonov. Heterosis effect in semi-sugar beet hybrids; Г.Кикиндонов. Хетерозисен ефект в полузахарни хибриди цвекло, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2011, Number 2, Vol. 14, 284-295

G.Kikindonov. Results of fodder and semi-sugar beet breeding; Г.Кикиндонов. Резултати от селекцията на кръмно и полузахарно цвекло, Plant science, 48, Number 4, 325-329

K.Slanev. Relations between some traits of sorghum pollinators and hybrids; К.Сланев. Зависимости на някои признаци при опрашители и хибриди сорго, Plant science, 48, Number 4, 334-337

K. Slanev. Variability of traits in pollinators and hybrids of grain sorghum; Калин Сланев. Изменчивост на признаци при опрашители и хибриди сорго за зърно, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2011, Number 2, Vol. 14, 273-283

Kalin Slanev, Stanimir Enchev, Tzvetan Kikindonov. Breeding of sorghum x sudangras hybrids for green mass productivity; Калин Сланев, Станимир Енчев, Цветан Кикиндонов. Селекция на соргосуданкови хибриди за продуктивност на зелена маса, Изследвания върху полските култури 2011, Том VII – 2, Field Crops Studies, 2011, Vol. VII – 2, 299-303

M.Georgieva-Andreeva. Research on subepidermal mycoflora on sorghum seeds; М.Георгиева- Андреева. Проучване на субепидермалната микрофлора по семена от сорго, Plant science, 48, Number 4, 408-412

M.Georgieva- Andreeva, K.Tanova. Fungi and bacterial surface infection on seeds from different lineages sorghum grown in the region of Shumen; М.Георгиева- Андреева, К.Танова. Повърхностна гъбна и бактериална инфекция по семена от различни произходи сорго, отглеждани в района на Шумен, Plant science, 48, Number 4, 413-416

M.Georgieva-Andreeva, K.Tanova, S.Raykov. Evaluation of perspective sorghum breeding forms in their reaction to some diseases in field conditions, Agricultural science and technology, Vol 3, N 4, 310-312

S.Enchev. Variability of some traits, forming the green mass productivity of sudan grass and sorghum X sudan grass hybrids; С. Енчев. Изменчивост на някои признаци, формиращи продуктивността на зелена маса от суданка и соргосуданкови хибриди, Plant science, 48, Number 4, 403-407

Цветан Кикиндонов, Калин Сланев. Продуктивност на новия сорт суданка “Ендже 1”; Ts. Kikindonov, K.Slanev. Productivity of the new sudangrass variety Endje -1, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 2011, Number 3, Vol. 14, 564-575