НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по растениевъдство за 2012 година

 

G. Kikindonov. Stability of productiveness and technological qualities of diploid and triploid sugar beet varieties and hybrids, Agricultural science and technology, v.4, N3, 201-202

G.Kikindonov, Tz.Kikindonov. Diex - new diploid sugar beet variety, Agricultural science 45(4), 19-24. Георги Кикиндонов и Цветан Кикиндонов. Диекс- нов диплоиден сорт за захарно цвекло, Селскостопанска наука, 45(4), 2012,19-24

I.Uchkunov, K.Uchunova. Productivity of monogerm hybrids of sugar beet with the use of multigerm pollinators, Plant science, 49, 29-32; Илия Учкунов, Кулка Учкунова. Продуктивност на едноплодни хибриди захарно цвекло при използването на диплоидни многоплодни опрашители, Растениевъдни науки, 49, 29-32

Slanev K., S.Enchev, Tz.Kikindonov. Influence of the climatic factors on the productivity of grain sorghum. FCS 8(2):305-309; Калин Сланев, Станимир Енчев, Цветан Кикиндонов. Влияние на климатичните фактори върху продуктивността на сорго за зърно, Изследвания върху полските култури 2012, Том VIII – 2, Field Crops Studies, 2012, Vol. VIII – 2, 305-309

K.Uchkunova and I.Uchkunov. Quantitive correlations between traits in natural sweetener Stevia (Stevia rebaudiana B.), Agricultural science, 45(4), 49-52; Кулка Учкунова и Илия Учкунов. Количествени съотношения между признаци при естествения подсладител стевия (Stevia rebaudiana B.), Селскостопанска наука, 45(4), 2012, 49-52

K.Uchkunova, I.Uchkunov, Tz.Kikindonov, G.Kikindonov. Variability of quantitative traits in different Stevia (Stevia rebaudiana B.) origins, Plant science, 49, 86-90; Кулка Учкунова, Илия Учкунов, Цветан Кикиндонов, Георги Кикиндонов. Изменчивост на количествени признаци при различни произходи Стевия (Stevia rebaudiana B.), Растениевъдни науки, 49, 86-90

S.Enchev. Study on the effect of some leaves fertilizers on the productive qualities of fodder beet, Agricultural science,45(4),45-48;Станимир Енчев. Проучване на влиянието на някои листни торове върху продуктивните качества на кръмно цвекло, Селскостопанска наука, 45(4), 2012, 45-48

Татяна Иванова, Мариела Георгиева – Андреева. Продуктивност и качество на фуражни култури, произведени в екологосъобразни условия, Овцевъдни вести, 56-64

Ts.Kikindonov, K.Slanev, S.Enchev, G.Kikindonov. Productivity heterosis manifestation in grain sorghum hybrids, Agricultural science, 45(4), 3-7;Цветан Кикиндонов, Калин Сланев, Станимир Енчев и Георги Кикиндонов. Прояви на хетерозис в продуктивността на хибриди сорго за зърно, Селскостопанска наука, 45(4), 2012, 3-7