НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Списък на публикациите по растениевъдство за 2013 година

Kalin Slanev. Endje 1- sudan grass hybrid for green mass, Agricultural science, 46(1), 62-65

K.Slanev. Productivity of grain sorghum pollinators and their hybrids, Plant science, 6, 7-10

К.Учкунова, И.Учкунов, А.Мехмед, В.Учкунов. Растеж и развитие на растението Стевия (Stevia rebaudiana B.) при използването на различен посадъчен материал, Растениевъдни науки, 6, 31-33

К.Учкунова, В.Учкунов. Влиянието на гъстотата на засаждане върху стопанските качества на Стевия (Stevia rebaudiana B.), Растениевъдни науки, 6, 34-36

И.Учкунов, К.Учкунова. Проучване устойчивостта на форми салатно цвекло към болести, Раст. науки, 6

М. Георгиева – Андреева, С.Енчев. Исследование антигрибного действия эфирных масел чайного дерева (Melaleuca Alternifolia), шалфея (Salvia Officinalis) и эвкалипта (Eucalyptus Globulus) на гриб Alternaria SSP, изолированного из стевии (Stevia rebaudiana), Известия ТСХА, выпуск 3, 132-137

Mariela Georgieva – Andreeva. An assessment of the response of selection forms stevia (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) to the cause of the disease brown plant spots, Agricultural science, N8(15), 100-104

Станимир Енчев. Влияние на сорго за зърно и суданка като предшественици върху елементи от структурата на добива на ечемик, Селскостопанска наука, 46 (1), 57-61

Станимир Енчев. Влияние на някои листни торове върху стопанските качества на салатно цвекло, Растениевъдни науки, 6, 37-39

Станимир Енчев, М. Георгиева – Андреева. Изучение влияния некоторых почвеных гербицидов на состав сорняков в посевах суданки, Научные работы, практика, разработки, инновации 2013 года, 4-8

Цв.Кикиндонов, Резултати от селекцията на хибриди сорго за зърно, Селскостопанска наука, 46 (3-4), 46-51

Цв. Кикиндонов, Г. Кикиндонов. Оценка на захарно и кръмно цвекло за устойчивост към гниене, Растениевъдни науки, 6, 20-23

Цв. Кикиндонов, К.Сланев. Продуктивност на новия сорт сорго за зърно Максиред, Раст. науки, 6

Цв.Кикиндонов, К.Сланев, С. Енчев, Г. Кикиндонов. Прояви на хетерозис при соргосуданкови хибриди във фаза цъфтеж, Растениевъдни науки, 6, 3-6

Tz. Kikindonov, S. Enchev, K. Slanev. Influence of the variety and sowing rate on the green mass productivity of Sudan grass and Sorghum x Sudan grass hybrids, Agricultural science and technology, v.5, N1, 50-52

Tz. Kikindonov. Assessment of initial material for stevia (Stevia rebaudiana B.) breeding, Agricultural science and technology, v.5, N1, 22-24

Tz. Kikindonov, G. Kikindonov, K.Slanev, S.Enchev. Analysis of the green mass yield’s structure of Sudan grass and Sorghum x Sudan grass hybrids, Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LVI, 296-299

Tz.Kikindonov, G. Kikindonov, K. Slanev, S.Enchev. Dynamics of biomass growth and dry matter accumulation in Sudan grass and Sorghum x Sudan grass hybrids, Scientific Papers. Vol. LVI, 300-303