НАЧАЛО

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛНИЯ ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА ЗИ-ШУМЕНВид на процедурата: Публично състезание 

Обект на поръчката: Доставки

Прогнозна стойност на поръчката: 78 000 лв. без ДДС

Основен CPV код: 09310000

Срок за получаване на оферти: 07.01.2020г., 13:00ч.


- ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТАНДАРТЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

- РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

- ПРОТОКОЛ ОТ 08.01.2020г.

- ПРОТОКОЛ ОТ 15.01.2020г.

- ПРОТОКОЛ ОТ 22.01.2020г.

- РЕШЕНИЕ ОТ 28.01.2020г.

- ДОКЛАД 

- РЕШЕНИЕ от 27.02.2020г.

- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

- ДОГОВОР