НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

 

гл. ас. д-р Катя Енева

Завършила е Тракийски университет - гр. Стара Загора през 2012г., специалност зооинженерство. От 2016 г. е зачислена като докторант към Земеделски институт-Шумен, научна специалност Свиневъдтсво. През 2021г. е защитила успешно докторска дисертация на тема” Генетични насоки в развъдния процес и потребности от хранителни вещества при свине от различни произходи”. От 2021г. и понастоящем е научен сътрудник в Земеделски институт - Шумен. Участва в един научно изследователски проект към ССА. Има 11 научни публикации.