НАЧАЛО

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

за събиране, използване и обработване на лични данни

С изразеното от мен потвърждение на електронната страница на „ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН“ с ЕИК 127526189, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“№ 3, в качеството му на администратор на лични данни (Администратор) и при спазване на разпоредбите и условията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) ДЕКЛАРИРАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ ЗА СЛЕДНОТО:

1. За включването ми в обявени на електронната страница на Администратора и желани от мен маркетингови активности и/или за ползването на предоставяни пак там рекламни услуги предоставям необходимите пълни, верни и актуални данни относно своята самоличност (имена, единен граждански номер, желан адрес за контакт, телефонен номер, електронен адрес за получаване на електронни съобщения и други), които позволяват безсъмненото ми идентифициране като автентичен респондент, при което правя това доброволно, по своя инициатива и в израз на свободната си воля.

2. Съгласен/на съм Администраторът да получава, събира, обработва и използва личните ми данни по т. 1. със следната цел: издаване към мен на фактури, извършване на доставки на поръчани от мен стоки на посочени от мен точки за доставка, осъществяване при нужда, когато е приложимо, на контакт на посочените от мен: адрес за кореспонденция, телефон за контакт и/или електронна поща.

3. Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани от Администратора за безсъмненото ми идентифициране като автентичен респондент по смисъла на т. 1.

4. Давам своето изрично съгласие личните ми данни, събрани в съответствие с определените цели, да се съхраняват на електронни носители и на хартия.

5. Запознат съм с обстоятелството, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора за срок до една година.

6. Запознат/а съм с правото си да оттегля, в който и да е бъдещ момент, своето съгласие за ползването на предоставените от мен на Администратора лични данни, също и с правото си да възразя пред него срещу обработването им при липса на законово основание за това, както и с правото да поискам предоставените лични данни да бъдат заличени без ненужно забавяне от всички системи и записи, където те се съхраняват по реда на т. 6.

7. Известно ми е, че „ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН“ е администратор на лични данни.

8. Запознат/а съм, че имам право да подам жалба при нередности във връзка с обработването на личните ми данни или при неспазване на правата ми във връзка с тяхната защита пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2 (www.cpdp.bg).