НАЧАЛО

logo site

ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН

 гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 3

 

Земеделски институт гр. Шумен е създаден с ПМС 270/15.12.2000 г. и включва Институтите по свиневъдство, биволовъдство, захарно цвекло и експерименталната опитна станция в гр. Лозница. С измененията в закона за Селскостопанска Академия през 2008 година производствената база е отделена като Държавно Предприятие “Експериментална база” към Земеделски институт – Шумен.
 Научните изследвания имат комплексен характер и обхващат основните структуроопределящи направления в областта на животновъдството и растениевъдството в страната, в условията на конкурентна способност и пазарни взаимоотношения.

Научноизследователската дейност в животновъдството има за цел създаване на нови високопродуктивни породи и линии животни, усъвършенствуване и съхранение на съществуващите на базата на най-новите достижения в областта на генетиката (разкриване генома и повишаване резистентността срещу болести), храненето (във връзка с отделните видове продуктивност, икономия на фуражи и намаляване замърсяването на околната среда), технологията на отглеждане във връзка с опазването на околната среда и производството на безопасни храни (преоценка на основните принципи на промишлената и традиционната технологии).

 В демонстративните ферми се отглеждат: биволи, говеда за мляко, овце млечно направление и свине. Стадата са регистрирани в Националния генофонд, като се осъществява методическо ръководство на национално ниво на подотраслите биволовъдство и свиневъдство и на регионално равнище - по говедовъдство и овцевъдство.

В областта на растениевъдството научните проекти са свързани с биологията, селекцията и растителната защита на захарно, кръмно, салатно  цвекло, сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса. Особено място заемат растителните технологии, развитието на биотехнологиите и интегрираните биоекологични системи за борба с вредителите.

Земеделски институт разполага със специализирани лаборатории по тъканни култури, за окачествяване на фуражите, лаборатория за физико-химичен състав на месото, лаборатория по фитопатология, цитологична лаборатория, лаборатория по почвознание и технологична лаборатория.

 В Земеделски институт – Шумен работят общо 50 човека. От общо 19 научни сътрудници, проф. – 4; доц. – 12;  гл.ас. – 3 и един асистент. С научна степен “Доктор на науките” са двама и с образователната и научна степен “Доктор“ - 16.

Институтът е акредитиран по научните специалности “Говедовъдство и биволовъдство”, шифър 04.02.06, “Свиневъдство”, шифър 04.02.08 и "Развъждане и селекция на селскостопанските животни, биология и биотехника на разможаването", "Селекция и семепроизовдство на културните растения" и “Овцевъдство и козевъдство” за подготовка на редовни и задочни докторанти. Обучени са общо 16 докторанти по научните направления “Говедовъдство и биволовъдство”, “Свиневъдство”, “Овцевъдство и козевъдство” и “Селекция на културните растения”. В института е изграден Център за обучение на фермери. Земеделски институт разполага с добре оборудван изчислително информационен център, библиотека с многообразна научна и научно-популярна литература, периодични наши и чужди издания.