НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

РЪКОВОДНА СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ - председател проф. д-р Цветан Кикиндонов

 

РЪКОВОДСТВО

Директор за Земеделски институт - Шумен - проф. дн Апостол Апостолов

Заместник директор на Земеделски институт - Шумен - проф. дн Радка Недева

Научен секретар - доц. д-р Невяна Станчева

 


 

ОТДЕЛ ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Живко Накев

 

 Свиневъдство

проф. дн Апостол Апостолов

проф. дн Радка Недева

доц. д-р Живко Накев

доц. д-р Соня Иванова

доц. д-р Гергана Йорданова

доц. д-р Данаил Кънев

гл. ас. д-р Таня Николова

гл. ас. д-р Катя Енева

 Овцевъдство

доц. д-р Невяна Станчева

доц. д-р Геновева Стайкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 Говедовъдство

доц. д-р Йорданка Илиева

доц. д-р Пенчо Пенчев

доц. д-р Татяна Иванова

ас. Радена Ненова

 

 

 

 

 

Коневъдство

доц. д-р Илияна Събева

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ОТДЕЛ РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Станимир Енчев

 

проф. д-р Цветан Кикиндонов

проф. д-р Георги Кикиндонов 

доц. д-р Станимир Енчев

доц. д-р Калин Сланев

доц. д-р Веселин Дочев

доц. д-р Майя Мутафчиева

гл. ас. д-р Ахмед Мехмед

 


 

 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Гергана Йорданова

  

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС 

Отдел "Животновъдни науки":

научна лаборатория по качество на млякото

научна лаборатория по качество на фуражите

научна лаборатория по качество на месото

научна лаборатория за генетични анализи

научна лаборатория за макроскопски и микроскопски анализ на семенна течност

 

 

Отдел "Растениевъдство": 

научна лаборатория за цитологични изследвания и физиологични анализи

научна лаборатория по тъканни култури

научна лаборатория по химични анализи на почви

научна лаборатория по семезнание

научна лаборатория по технологични качества на суровината

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...