НАЧАЛО СТРУКТУРА

РЪКОВОДНА СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН


ОБЩО СЪБРАНИЕ - председател

РЪКОВОДСТВО

Директор за Земеделски институт - Шумен - проф. д-р Цветан Кикиндонов

Заместник директор на Земеделски институт - Шумен - доц. д-р Станимир Енчев

Научен секретар - доц. д-р Невяна Станчева

 


 

ОТДЕЛ ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. дн Живко Накев

 Свиневъдство

проф. дн Апостол Апостолов

проф. дн Радка Недева

доц. дн Живко Накев

доц. д-р Соня Иванова

доц. д-р Гергана Йорданова

доц. д-р Данаил Кънев

гл. ас. д-р Таня Николова

гл. ас. д-р Катя Енева

ас. Марияна Петрова

 Овцевъдство

доц. д-р Невяна Станчева

доц. д-р Геновева Стайкова

 Говедовъдство

доц. д-р Йорданка Илиева

доц. д-р Пенчо Пенчев

доц. д-р Татяна Иванова

ас. Радена Ненова

 

Коневъдство

доц. д-р Илияна Събева

 

 

 

ОТДЕЛ РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Станимир Енчев

проф. д-р Цветан Кикиндонов

проф. д-р Георги Кикиндонов 

доц. д-р Станимир Енчев

доц. д-р Калин Сланев

доц. д-р Веселин Дочев

доц. д-р Майя Мутафчиева

гл. ас. д-р Ахмед Мехмед

ас. Велимир Дончев

 


 

 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА

РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Гергана Йорданова

 ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС 

Отдел "Животновъдни науки":

научна лаборатория по качество на млякото

научна лаборатория по качество на фуражите

научна лаборатория по качество на месото

научна лаборатория за генетични анализи

научна лаборатория за макроскопски и микроскопски анализ на семенна течност


Отдел "Растениевъдство": 

научна лаборатория за цитологични изследвания и физиологични анализи

научна лаборатория по тъканни култури

научна лаборатория по химични анализи на почви

научна лаборатория по семезнание

научна лаборатория по технологични качества на суровината


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...