НАЧАЛО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Научноиследователски институт по свиневъдство (1974 - 2000 )

В института се работи по 25 програмни задачи, в т.ч. 12 по генетика и селекция, 5 по хранене, 7 по технология и 1 по икономика и организация на свиневъдството. Научният колектив се включва активно и във внедряването на три задачи в практиката:
- система за производство на хибридни свине на базата на лиценз;
- биотехника на размножаването;
- методика за преценка на развъдната стойност на племенните свине, производство и класиране на нерези и женски прасета за разплод.

От V.1980 година се създава научно-технически съвет от 29 члена. На основание Разпореждане №11 на МС от 1.VІІ.1986 година НИС – Шумен се преименува в Научноизследователски и проекто-конструкторски институт по свиневъдство (НИПКИС), като юридическо лице със самостоятелен баланс и собствена банкова сметка. Дейността му е проучвателна, проекто-конструкторска и инженерно-внедрителска в областта на свиневъдството.
prase

През 1989 година към НИПКИС се прехвърля ЗПС “Ветрище” и административната сграда на бившето СО “Свиневъдство”. През 1990 година в НИПКИС се прилага нов начин на планиране нанаучноизследователската работа. Вместо централно поставени проблеми и теми се преминава на свободно разработване на изследователски проекти след защитата им пред Експертна комисия в Селскостопанска академия.
Особено място в тематиката на Института заемат изследванията относно технологичните категории свине, установяване екологичните фактори (температура, влага, газов състав и движение на въздуха), механизация на производствените процеси при промишлени и придворни ферми, биология и биотехника на размножаването и други.

Директори на Института по години:

1. Иван Димитров
2. н.с. Митю Кънев
3. ст.н.с.I ст. Цвятко Василев
4. доц.Станчо Беремски
5. ст.н.с. I ст.д-р Яким Димов
6. ст.н.с. д-р Стойчо Сланев
7. ст.н. I ст.дсн Пенчо Драгоев
8. ст.н.с. д-р Алекси Стойков
9. ст.н.с.I ст.д-р Лилия Германова-и.д.


05.04.1955 - 28.05.1959
28.05.1959 - 16.09.1960
16.09.1960 - 29.01.1972
29.01.1972 - 21.05.1977
21.05.1977 - 31.09.1987
31.09.1987 - 22.11.1989
22.11.1989 - 23.06.1993
23.06.1993 - 15.05.2000
15.05.2000 - 15.12.2000

Учени, допринесли за развитието и разрастването на земеделската наука.Директор от 05.04.1955 до 28.05.1959 год. Пър­ви директор на Института по животновъдство Шумен. Работи за укрепването на Експерименталната база и полага началото на научноизследователската работа. През 1957 год. е построена първата сграда на института с лаборатория за хими­чески анализ на фуражите.


Директор на института по животновъдство-Шу­мен от 1960 до.1972 г. Допринася за укрепва­нето, разрастването и профилирането на Ин­ститута. Полага осно­вите на промишлените технологии за производство на свинско месо. През 1968 година е построена основната сгра­да на Института и е оформена настоящата инфраструктура.

ИВАН ДИМИТРОВ

Ст.н.с. I ст. ЦВЯТКО ВАСИЛЕВРаботи в института по животновъдство от 1963 г. до пенсионира­не. Изключително добър селекционер в свиневъд­ството и ръководител на колективите по съз­даването на породата Дунавска бяла и на специализираната линия СН, признати през 1985 г.

Ст.н.с. I ст. д-р ИВАН АНГЕЛОВ