НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...

Институт по захарно цвекло (1964 - 2000)

Първата фабрика за преработка на захарно цвекло в България е построена през 1898 година в София.
През 1917 година инженер Рудолф Пицка, тогавашен директор на захарната фабрика в Горна Оряховица, установява, че в Шуменски окръг съществуват условия за семепроизводство на захарно цвекло. Собствениците на захарната фабрика закупуват земя на мястото, където днес е разположен бившия Институт по захарно цвекло, понастоящем включен с структурата на Земеделски институт – Шумен и създават семепроизводственото стопанство “Ендже”. Изгражда се модерна за времето материално-техническа база, оборудва се лаборатория за химичен анализ.
Селекционната работа с изходен елитен материал от сортовете Добровица започва още през 1921-1922 година. През 1933 година частната селекционна станция “Ендже” се признава за семепроизводно стопанство.
През 1934 година е създаден първия български сорт “Оригинал Ендже”, който е с високо захарно съдържание и намира приложение в производството повече от 25 години.
През 1941 година собствениците продават селекционната станция и семепроизводното стопанство “Ендже” на Кооперация “Българска захар” в Долна Митрополия, Плевенски окръг. Станцията е преименувана на името на видния наш растениевъд проф. Иван Иванов.
След 09.09.1944 година станцията е одържавена. През 1955 година се създава Научноизследователския институт по захарно цвекло “Проф. Ив. Иванов” на основата на Селекционната станция и семепроизводно стопанство “Проф. Ив. Иванов” със седалище в с. Подем, Плевенско. Малко по-късно, през 1957 година институтът се премества в Горни Дъбник, Плевенски окръг.
Селекционната станция “Ендже” става производствено експериментална база към Института за производство на семена и захарно цвекло.
От 01.10.1964 година Институтът е преместен в с. Царев брод окръг Шуменско, а Горни Дъбник става база по агротехника и механизация към института. Така Институтът намира своето естествено място.
Обединяването на селекцията и семепроизводството се отразява благоприятно върху развитието на научните изследвания. Построени са лабораторно – административна сграда, оранжерии, цвеклохранилище, складове, голям завод с шведско оборудване за почистване и обработка на семената и др. Оборудвани са лаборатории по генетика, физиология, агрохимия, фитопатология, ентомология, селекционна лаборатория и лаборатория за технологичен анализ.
През 1967 година е създадена първата в страната лаборатория по тъканни култури, с помощта на която по-късно се внедряват най-новите направления в селекцията – размножения ин витро, хаплоидията и др.
През 1977 година е създаден Научно-производствен комплекс, който включва Институт по захарно цвекло “Проф. Иван Иванов”, семезаготвителен завод и производствено- експериментална база.
В Института по захарно цвекло се разработват всички въпроси, свързани с биологията, селекцията, семепроизводството, агротехниката, растителната защита, механизацията и икономиката на захарното цвекло. Институтът разгръща широка експериментална и селекционна работа по мъжката стерилност, инцухта, полиплоидията и едноплодността при захарното цвекло. Изследванията са насочени към една цел: създаване на висококачествени и високо захарни, пригодни за условията на страната сортове.
През 1965 година е създаден многосеменния сорт “22 х 10 поли”, а през 1969 година вторият многосеменен “Хибрид 9 поли”. По-късно се създават едноплодните сортове Хибрид поли Е-1 (1973), Тича (1980), Хемус (1981), Ендже 316 (1987).
Създават се сортовете Дружба ( 1990), Шумен (1994), Елит (1995), Хибрид 917 (1996), КИ-1216 (1997), КИ- 1239 (2000), КОМ (2004) и кръмните сортове Плиска (1994), Веси (2003) и Хибрид 56 (2004). Създадени са и два сорта толерантни на вирусната болест ризомания Раднево (1990) и Пещера (1994).

Директори на Института по години:

1. Краю Тодоров Краев
2. ст.н.с. д-р Иван Георгиев Маринов
3. ст.н.с. д-р Тодор Георгиев Кикиндонов
4. ст.н.с. д-р Иван Антонов Иванов
5. ст.н.с. д-р Александър Захариев
6. гл директор на НПК Илия Крумов Илиев
7. ст.н.с.д-р Симеон Димитров Кръстев
8. ст.н.с. д-р Иван Петров Памуков
9. ст.н.с. д-р Симеон Димитров Кръстев


01.01.1956 - 31.12.1959
01.01.1960 - 01.10.1964
01.10.1964 - 31.07.1969
31.07.1969 - 28.02.1979
01.07.1979 - 31.12.1979
01.01.1980 - 01.09.1984
14.09.1985 - 14.09.1989
01.09.1989 - 15.10.1990
15.10.1990 - 15.12.2000

Учени, допринесли за развитието и разрастването на земеделската наука.Директор на институ­та по захарно цвекло от 1964 до 1969 г.
Допринася изключително много за развитието на Института. Създател на първата в страната лаборатория по тъканни култури, с помощта на която по-късно се внедряват най-новите направления в селекцията - размножение in-vitro и хаплоидията.
Директор на института по захарно цвекло от 1969 до 1979 г.
С оригинални приноси при междувидовата хибридизация, един от пио­нерите за приложението на дихаплоидията при селекцията на захарното цвекло. Съавтор на редица хибриди захарно и кръмно цвекло.

Ст.н.с. I ст. д-р Тодор КИКИНДОНОВ

Ст.н.с. I ст. д-р Алксандър ЗАХАРИЕВ