НАЧАЛО

РЪКОВОДНА СТРУКТУРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ - ШУМЕН

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ - председател Проф. д-р Цветан Кикиндонов
  повече     

 

 

РЪКОВОДСТВО

Директор - проф. дн Апостол Апостолов
Зам. директор - проф. дн Радка Недева
Научен секретар - доц. д-р Невяна Станчева

 

 

ОТДЕЛ ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ /

РЪКОВОДИТЕЛ - ДОЦ. Д-Р ЖИВКО НАКЕВ  повече                      

Проф. дн Апостол Апостолов
Проф. дн Радка Недева
Проф. дн Йордан Марчев
Доц. д-р Невяна Станчева
Доц. д-р Живко Накев
Доц. д-р Геновева Стайкова
Доц. д-р Илияна Събева
Доц. д-р Пенчо Пенчев
Доц. д-р Соня Иванова
Доц. д-р Данаил Кънев
Доц. д-р Йорданка Илиева
Доц. д-р Татяна Иванова
Доц. д-р Гергана Йорданова
Гл. ас. д-р Таня Иванова

Гл. ас. д-р Катя Енева

Ас. Радена Ненова

ОТДЕЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО / РЪКОВОДИТЕЛ - ДОЦ. Д-Р СТАНИМИР ЕНЧЕВ повече 

Проф. д-р Георги Кикиндонов

Проф. д-р Цветан Кикиндонов
Доц. д-р. Станимир Енчев
Доц.д-р Калин Стойчев Сланев 
Доц. д-р Веселин Дочев
Доц. д-р Майя Мутафчиева 
Гл. ас. д-р Ахмед Мехмед
          

 

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА / РЪКОВОДИТЕЛ - ГЛ. АС. Д-Р ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА   повече 

 

 


ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

 Отдел "Животновъдни науки":
  • научна лаборатория по качество на млякото;
  • научна лаборатория по качество на фуражите;
  • научна лаборатория по качество на месото;
  • научна лаборатория за генетични анализи;
  • научна лаборатория за макроскопски и микроскопски анализ на семенна течност.

 

 Отдел "Растениевъдство":

  • научна лаборатория за цитологични изследвания и физиологични анализи; 
  • научна лаборатория по тъканни култури;
  • научна лаборатория по химични анализи на почви;
  • научна лаборатория по семезнание;
  • научна лаборатория по технологични качества на суровината.

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР


 

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...