Home структура

РЪКОВОДНА СТРУКТУРА НА ЗИ-ШУМЕН

ОБЩО СЪБРАНИЕ - председател доц. д-р Живко Накев повече

НАУЧЕН СЪВЕТ - председател проф. дн Апостол Апостолов   повече

Проф.дн Радка Димова Недева Доц.д-р Йордан Марчев Йорданов
Доц.д-р Йорданка Илиева Йорданов Доц.д-р Невяна Живкова Станчева
Доц.д-р Живко Лазаров Накев Доц.д-р Соня Георгиева Иванова    
Доц.д-р Геновева Петрова Стайкова Доц.д-р Татяна Вескова Иванова
Доц.д-р Пенчо Иванов Пенчев   Проф.д-р Цветан Тодоров Кикиндонов
Проф.д-р Георги Тодоров Кикиндонов Доц.д-р Калин Стойчев Сланев 
    


РЪКОВОДСТВО

Директор - проф. дн Апостол Апостолов
Зам. директор - проф. дн Радка Недева
Научен секретар - доц. д-р Невяна СтанчеваНАПРАВЛЕНИЕ ЖИВОТНОВЪДСТВО повече

Проф. дн Апостол Апостолов  Проф. дн Радка Недева
Доц. д-р Илияна Събева Доц. д-р Невяна Станчева
       Доц. д-р Живко Накев Доц. д-р Йордан Марчев
Доц. д-р Соня Иванова Доц. д-р Пенчо Пенчев
       Доц. д-р Йорданка Илиева Доц. д-р Данаил Кънев
       Доц. д-р Татяна Иванова Доц. д-р Геновева Стайкова
   Гл. ас. д-р Таня Иванова Гл. ас. д-р Гергана ЙордановаНАПРАВЛЕНИЕ РАСТЕНИЕВЪДСТВО повече

Проф. д-р Георги Кикиндонов Доц.д-р Калин Стойчев Сланев 
Проф. д-р Цветан Кикиндонов Доц. д-р. Станимир Енчев
Гл. ас. д-р Ахмед Мехмед Ас. Мариела Андреева

       


РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОТДЕЛИ

Международен отдел - доц. д-р Соня Иванова
Бюро за научно обслужване и маркетинг - доц. д-р Пенчо Пенчев
Проектна дейност - доц. д-р Йордан Марчев        


ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

Лаборатория за химичен анализ
Лаборатория за окачествяване на месо и мляко
Лаборатория за генетични изследвания
Лаборатория за изкуствено осеменяване
Лаборатория за тъканни култури
ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ТРАНСФЕР