НАЧАЛО СТРУКТУРА

ОТДЕЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО 
Отделът е организиран в рамките на новооткрития Институт по захарно цвекло "Проф. Ив. Иванов" край Шумен и функционира от 1968 г.
Изследванията на селекцията са насочени към създаване на нови сортове захарно, кръмно и салатно цвекло; сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса.
Успоредно с класическите методи в селекцията успешно се използват методите на полиплоидията, инцухта, цитоплазмената мъжка стерилност и хетерозиса. За получаване на хомозиготни линии през последните години широко приложение намери методът на тъканни култури и хаплоидията.

Основни задачи:

 • Разработване на технологии за производство на захарно, кръмно, полузахарно и салатно цвекло, сорго за зърно, суданка и соргосуданкови хибриди за зелена маса.
 • Влияние на количественото съотношение между основните хранителни елементи върху добива.
 • Установяване на оптималната степен на участие на захарното и кръмното цвекло в сеитбообръщенията.
 • Влияние на основната и допълнителна обработка на почвата върху добива и заплевеляването.
 • Възможности за намаляване на ръчния труд при отглеждане на захарното цвекло.
 • Загуби при прибиране и престояване на захарното цвекло на полето.
 • Разработване на хранителни среди за размножаване на културни растения в условия in vitro.
 • Влиянието на основната и допълнителна обработка на почвата при различни предшественици върху заплевеляването, добива и качествата на семената при безрасадното семепроизводство.
 • Установяване на най-ефективните хербициди и комбинации от тях за борба срещу плевелната растителност при безрасадния начин на семепроизводство.

Признати изобретения:

 • Създаване на нови сортове културни растения.
 • Хранителни среди за размножаване на културни растения в условия in-vitro.
 • Обработка на цвеклови семена с инкрусен.
 • Обработка на цвеклови семена с фурадан паста.
 • Хранителна среда за изолиране и култивиране на чисти култури от причинители на болести по захарно и кръмно цвекло.
 • Технологии за полиране, сегментиране и калибриране на многосеменни полиплоидни сортове.

Създадени сортове през периода 1973-2006

Захарно цвекло - Хибрид поли Е-1 (1973), Тича (1980), Хемус (1981), Ендже (316 (1987), Дружба (1990), Шумен (1994), Елит (1995), Хибрид 917 (1996), КИ - 1216 (1997), КИ - 1239 (2001), Ком (2004), КИ - 1263 (2008). Създадени са два сорта толерантни на болестта ризомания - Раднево (1990) и Пещера (1994), кръмно цвекло - Плиска (1994), Веси (2003) и Хибрид 56 (2006), Саша и Преслав (2008), салатно цвекло - Радост (2008).
Изградени са лаборатории по тъканни култури, цитогенетика, технологични качества на цвеклото, фитопатология и почвознание.
През последните години е създадено екологично поле за нуждите на производителите в района на Североизточна България и за фармацевтичната промишленост и изпитване на методи и технологии за биологично, екологично и ресурсоспестяващо производство на безопасна за здравето на човека растителна и животинска продукция.

Международно сътрудничество

В областта на захарното и кръмното цвекло Института поддържа с институтите в Рамон и Зърноград - Русия. Двустранно сътрудничество се осъществява с френската фирма Euralis Semences в областта на селекцията при соргото.

назад