НАЧАЛО СТРУКТУРА

Проф. дн Радка Недева

 

Завършила е ВИЗВМ –гр. Стара Загора през 1984г., специалност зооинженерство. От 1987г. и понастоящем е научен работник в Земеделски институт - Шумен, отдел „Хранене и технология на отглеждане на селскостопанските животни”. Има придобити научни степени - Доктор (PhD ) и Доктор на науките (DSc) и от 2017 г. академична длъжност Професор. Има краткосрочна специализация в Белгия през 1999г. Член е на Експертен съвет по животновъдство към Селскостопанска академия от 2007-2012 г., а от 2012 до 2017 е и негов председател. Член на СНС по системи на отглеждане и производство на животинска продукция - 2007-2010 г. Била е член на комисия в НАОА през 2011г. Ръководител на курсове по агроекология и фермер-земеделец в Земеделски институт - Шумен. Научен секретар на ЗИ-Шумен от 2006-2009 г, зам. Директор през 2010 и по настоящем. Участвала е в 24 научно изследователски проекта съм ССА и 7 бр. проектa с външни организации, вкл. и международни. Ръководител на 2 защитили  докторанта. Има 127 научни публикации.

назад