НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Доц. д-р Пенчо Пенчев

 
 

Доц. д-р Пенчо Иванов Пенчев, роден на 17-ти януари 1968 г., е завършил ВИЗВМ, Стара Загора (сега Тракийски университет) със специалност магистър. Научната му дейност стартира с тригодишна доктурантура и защита на дисертация за степен „Доктор“ през октомври 1999 г. на тема:  Проучване на фенотипните и генотипни параметри на селекционните признаци при новосъздаваната популация биволи в страната.

В Земеделски институт – Шумен работи от април 2001 г., а научното звание Доцент получава през декември 2014 г. Работи в научните направления развъждане, селекция и репродукция при биволи и говеда, като публикационната му активност се отличава с над 40 научни и научно-популярни статии (с общ импакт фактор IF=2,95), цитирани в над 90 източника (IF=22,10), както и с h-индекс 5.

Участието му в текущи проекти включва работа по оценка на репродуктивната ефективност, инбридинга и  хомозиготността при биволи, както и по разработването на оптимизирани системи на развъждане за усъвършенстване на продуктивността и качеството на продукцията.

Член е на Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството, в рамките на която е съавтор в разработване на Развъдна програма за биволите от породата Българска Мурра, участва в Единадесети Световен Конгрес по Биволовъдство, Картахена, Колумбия, 23-25 ноември 2016 г. и е редовен делегат на ежегодния Ден на бивола и на съпътстващата го конференция през октоври в гр. Кюрсдорф, Саксония, Германия.

През януари 2004 г. получава 5-дневно обучение по приложение на флоу-цитометрията при селскостопанските животни в Клиниката по радиобилогоия към Университета в Мюнстер, Германия, а през март 2008 г. – двудневен курс по програма FP7 на ЕС в София. През май 2017 г. в рамките на програма Erasmus+ участва в десетдневен курс на обучение на Международната федерация по биволовъдство (IBF) на тема Управление и отраслово развитие на биволовъдството, Италия.

Владее отлично английски и руски език.


назад