НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Доц. д-р Живко Накев

 
Завършил ВИЗВМ - Стара Загора, специалност "Животновъдство" през 1992 г.
Постъпил като научен сътрудник в Института по свиневъдство гр. Шумен през 1994 г.
Защитил дисертация на тема: "Прогнозиране съдържанието на постно месо в трупа на свине от породите Голяма бяла и Ландрас" - 2007 г. 
Председател на ОСУ към ЗИ-Шумен. 
Научни интереси:
 - генетика и селекция,
- качество на трупа и месото при селскостопанските животни.
Работи по следните научни направления:
Фенотипна и генетична характеристика на свинете от породата Белгийски Ландрас; Изпитване на кланичните качества на чистопородни и хибридни свине; Влияние на храненето върху кланичните качества на угоени свине; Качество на трупа и месото.
Публикувал 73 научни труда. Участвал в 14 научни проекта от които 2 с международно участие. Ръководител на един проект. 
Член на Експертен съвет и работна група по разработване на регресионно уравнение за определяне качеството на свинските кланични трупове по системата "SEUROP".
"Developing of а system for classification of scald pig carcasses in alignment with the EU scale - RDP Livestock Services В.В. of Zeist (Agreement, 85/21.03.01 )"; "PIG CAS" Участвал в работни срещи по проблемите за разработване и внедряване на прогнозни уравнения за определяне качеството на свинските кланични трупове по системата "SEUROP", както и в обучението на окачествители на свински кланични трупове проведено от МЗГ.
назад