НАЧАЛО СТРУКТУРА

Доц. д-р Невяна Станчева

 
 
Завършила е СПбГАУ - г.Санкт-Петербург - Русия - 1990г., специалност "обща зоотехника", квалификация "зооинженер".
През 1999 г. е зачислена като редовен докторант към НИИБ - гр. Шумен, специалност "Овцевъдство и козевъдство".
През 2003 г. Защитава дисертационен труд на тема "Фенотипни и генотипни параметри на селекционните признаци при новосъздаваната високомлечна популация овце в страната".
От 2004 г. работи като научен сътрудник към Земеделски институт - гр. Шумен в секция "Генетика и селекция" - направление селекция в овцевъдството.
През 2011 г. придобива  научното звание Доцент. От 2011 до 2014 г. е ръководителл на БНОМ. 
Член е на Експертен съвет по животновъдство към Селскостопанска академия от 2017 г.
Насоките на изследователската й дейност са в областта на:
  • развъждане, генетика, селекция и репродукция на овце от млечно и други направления;
  • генетическо усъвършенстване и оценка на параметрите на селекционните признаци с изразена стопанска стойност               на овце от млечно и други направления;
  • съхраняване на развъжданите в Р. България породи овце;
  • качество на месото;
  • състав, свойства и технологични качества на млякото.
В тази област има над 70 научни публикации, цитирани в над 200 наши и международни издания.
Участвала е в над 10 национални проекта към ССА, на два от които е ръководител. Участник и в 2 проекта към МОН. назад