НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

Доц. д-р Геновева Стайкова

 

Завършва Тракийски университет - гр. Стара Загора през 1990 година, специалност зооинженерство. От 2002 г. е редовен докторант в Земеделски институт гр. Шумен, специалност "Овцевъдство". Разработва дисертационен труд на тема "Проучване върху величината на продуктивните признаци на овце от Каракачанската порода и Медночервеното шуменско отродие". През 2005 г. придобива образователна и научна степен "Доктор". От 2006 г. работи като научен сътрудник в Земеделски институт гр. Шумен - секция "Генетика и селекция" по научна специалност - Овцевъдство. През 2014 година заема академична длъжност "Доцент".

Научни интереси проявява в областта на:
  • Генетика и селекция в овцевъдството
  • Развъждане, хранене и репродукция на овце
  • Съхранение на Националния генофонд от аборигенни породи овце
  • Съхранение и генетическо усъвършенстване на тънкорунни породи овце.
  • Научна продукция - 33 научни публикации, 11 научнопопулярни и 3 развъдни програми. Съавтор е на книгата "Каракачанската овца - обобщени изследвания", 2004.

    Участва в 1 международен и в 12 национални научни проекта.    назад