НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

 

Доц. д-р Татяна Иванова

 
Завършила е ВИЗВМ - гр. Стара Загора през 1991г. специалност "Зооинженерство", квалификация "Зооинженер".
През 2002г. е зачислена като редовен докторант към Земеделски институт - гр. Шумен, специалност "Говедовъдство и биволовъдство".
През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема "Проучване върху продуктивните признаци на Черношареното говедо в Земеделски институт гр.Шумен за оптимизиране на селекционния процес".
От 2006 г. работи като научен сътрудник към Земеделски институт гр. Шумен. Насоките на научноизследователската и дейност са в областта на млечното говедовъдство, генетическо усъвършенстване и оценка параметрите на селекционните признаци.

От 2015 г. заема академичната длъжност доцент по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство". Има 39 научни публикации в международни и български реферирани списания, национални и чуждестранни  сборници, научнопопулярни списания. Участвала в разработването на девет научноизследователски проекти и две научноприложни разработки.  назад