НАЧАЛО ПРОДУКТИ

Проф. д-р Георги Кикиндонов

 
Завършил ВСИ "В. Коларов" - Пловдив, специалност полевъдство, квалификация инженер-агроном през 1986 г. Постъпва като научен сътрудник в Института по захарно цвекло-Царев брод през 1988 г. През 2002 г. защитава докторска дисертация, а от 2005 г. е хабилитиран за ст.н. II ст.
Научните направления в които работи са селекция, семепроизводство и технология на захарно и кръмно цвекло. Има публикувани над 40 научни труда.
Участва в изпълнението на 2 научноизследователски проекта към НЦАН.
Съавтор е на сортовете: Елит - 1994 г., Пещера - 1994 г., Хибрид 917 - 1996 г., КИ-1216 - 1997 г., Веси - 2003 г. Ком - 2004 г., Ендже 56 - 2006 г. и на 6 кандидат сорта захарно и кръмно цвекло.
Взема участие с доклади в TAIEX Symposium оn the Enlargement in the Field of Sugar, 26-27.02. 1998, Vienna, Austria; International Conference "Haploids in Higher Plants III, 12-15.02.2006, Vienna, Austria и в 4 Национални конференции с международно участие.назад