НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРАE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Доц. д-р Станимир Енчев


Завършва през 2005 г. Факултета по „Лозаро-градинарство“ на Аграрен университет, Пловдив със специалност „Лозаро-гранинарство-бакалавър. През 2006 г. придобива магистърска степен в Агрономическия факултет на Аграрния университет по специалност „Растениевъдна продукция“.

От 2007 г. работи в Земеделски институт -Шумен като научен сътрудник в отдел „Растениевъдство“- направление „Общо земеделие и Селекция и семепроизводство на културните растения“.

През 2014 г. защитава докторска дисертация на тема „Оценка на генофонда от сорго, суданка и соргосуданкови хибриди за натрупване на биомаса”.

От 2017 г. заема академичната длъжност“Доцент“ по научната специалност“ Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Работи в областта на селекцията, агротехниката, биологичното производство и качество на захарно кръмно, салатно цвекло, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми сорго и стевия. Има над 80 научни и научно-популярни публикации монографии и книги.

Съавтор е на 3 признати сорта и две технологии:

- Сорт стевия "Стела", сертификат №11114/19.10.2017 г.

- Сорт захарно сорго "Шуменско сладко" сертификат № 11226 Р2/10.12.2021 г.

- Сорт кръмно цвекло "Тетраголд", сертификат №11244 Р2 /24.09.2022 г.

- Технология за производство на зелена маса от суданка, свидетелство №05/20.11.2020г.

- Технология за производство на сорго за зърно, свидетелство №04/20.11.2020 г.

Участва в изпълнението 14 научно изследователски проекта към Селскостопанска академия-София на един от които е ръководител и 1 към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Ръководител на двама докторанти и двама дипломанти.

Член на редакционната колегия на списание Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

Езици за комуникации: английски и руски.

Награди:

Селскостопанска академия - почетен плакет за постигане на високи резултати в областта на аграрната наука и във връзка с признаването на нов сорт стевия през 2017 г.

Международна селскостопанска изложба- АГРА 2018 - награда в конкурс за иновации за създаването на сорт стевия „Стела“.

 
назад