НАЧАЛО ЗА НАС СТРУКТУРА

 Основните направления на изследовател¬ската работа са:

Изпитване на различни протеинови и енергийни нива на хранене при различните катего¬рии биволи и свине.
Установяване ефекта от различните равнища калций и фосфор върху продуктивността, ретенцията на хранителни вещества и минерализацията на организма при подрастващи и прасета за угояване.
Изхранване на дажби с различен състав и структура.
Използване на ароматизанти и ензимни препарати, като добавка към комбинирания фураж.
Изследване на нови фуражни източници.
Изследване на някои ферментационни процеси в търбуха на малачета и хранително поведение.
Разработване на технологии за отглеждане на различни категории животни за постигане на максимална ефективност и получаване на доброкачествено месо.
Изследвания върху етологичните, физиологичните и ендокринологичните показатели.
Проучване възможности за организиране на екологични свинеферми, подобряване на здравословното състояние на животните и хуманното отношение към тях.
Разработване на технология на почистване, съхранение и преработка на торовата маса от свине, биволи, говеда и овце.

Постижения с научна и практическа значимост:

Изследванията през последните години се провеждат в посока намаляване равнището на протеина в смеските при осигуряване оп¬тималното ниво на аминокиселини с цел намаляване белтъчните фуражи при храненето на подрастващи и угоявани свине.
Влияние на фосфорното хранене на свинете с оглед намаляване на екскретираните количества.
Технология за 50 свине-майки, “Модулна единица”, участвала на изложение в Атина.
Внедрени сгради тип “Веранда”, за подра¬стващи прасета и за угояване.
Разработена и внедрена технология за ритмично турово опрасване за ферми с капацитет до 100 свине-майки.
Разработени и внедрени поилки, хранилки, бунгало за изостанали прасета и редица други пособия необходими за организиране на производство на угоени прасета.
Технологични норми за оптимална подова площ “брой прасета в група”.
Разходни норми на вода за пиене.
Модели за ферми с различен капацитет за производство на мляко и месо и разработване на бизнес програми за тяхното осъществяване.

назад