Home ПРОЕКТИ

Научноизследвателски институт по    "Биволовъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Свиневъдство"...

Научноизследвателски институт по    "Захарно цвекло"...
Проект Р125: „Създаване на сорт Стевия (stevia rebaudiana B.) с високо съдържание на естествени подсладители и технология на отглеждане в условията на Р.България.”
Ръководител: Доц.д-р Кулка Учкунова
още ...
Проект Р136: „Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка”
Ръководител: Проф.д-р Цветан Кикиндонов
още ...
Проект Ж105: „Разработване на методи за оценка месната продуктивност на свине”
Ръководител: Доц.д-р Живко Накев
още ...
Проект Ж106: „Ефект от различни схеми на кръстосване на Източнобалканската свиня с нерези от породата Дунавска бяла върху продуктивните качества и качеството на месото на прасетата в условията на природосъобразно и биологично отглеждане”
Ръководител: Доц. д-р Йордан Марчев
още...
Проект Ж107: „Системи на развъждане и оптимизиране на условията на хранене и отглеждане за усъвършенстване на продуктивните качества и създаване на нови генотипни свине, биволи и говеда”
Ръководител: Проф.дн Апостол Апостолов и Проф.дн Радка Недева
още...
Проект Ж113: „Анализ на генетичната изменчивост в популациите овце, развъждани в България”
Ръководител: Проф.дсн Живко Кръстанов и Доц.д-р Невяна Станчева
още...