НАЧАЛО    

Биволи - ”Българска Мурра”


Сертификат № 10446/08.01.2002 год. за биволи с млечно направление, порода ”Българска Мурра”

   - Млечност 1800-2500 кг
   - Масленост - 7-9 %
   - Протеин – 3.5-4.2 %
   - Средно дневен прираст при малачета – 800-1000 г
   - Дълъг продуктивен живот
   - Не познава болестта “луда крава”
Биволското мляко притежава изключително добри диетични и лечебни качества.
Овце - “Българска млечна”


Сертификат № 10645/30.06.2005 год., за овца синтетична популация “Българска млечна”.
   - Млечност – 150-200 л за доен период
   - Висока плодовитост - 140-150%
   - Пригодна за машинно доенеСвине - хибрид “Шумен”


Сертификат № 10500/20.12.2002 год. за свиня двулинеен хибрид “Шумен”.
   Създаден с участие на породите “Голяма бяла” и “Ландрас” с английски произход.
   - Отличава се с висока плодовитост
   - Висок интензитет на растеж
   - Отлично качество на месото
   - Адаптиран е към интензивни условия на отглеждане (Промишлени комплекси).

Свине - хибрид “Шумен 2


Сертификат № 10499/20.12.2002 год. за свиня трипороден хибрид “Шумен 2”.
   Продукт на научно обосновано кръстосване на породите “Голяма бяла” и “Ландрас” от английски произход и породата “Дюрок” (майчин компонент). Отличава се с добра плодовитост и висок интензитет на растеж.
   Разпространен е масово в Русенска, Шуменска, Сливенска, Монтанска и Търговищка области.


Българско черношарено говедо


Генетичен капацитет за:
   - Млечност – 8000-10000 кг
   - Масленост – 3.8 %
   - Белтък – 3.6 %
   - Добри угоителни качества

Свине - Български Ландрас – специализирана линия Ch


Главата е малка, лека, ушите са клепнали. Гърбът е широк, дълъг и прав или леко аркообразен. Бутовете са добре замускулени. Краката са със здрави кости с правилна постановка.
Отглежда се за месо и като бащина линия при производство на хибридни свине майки.


Свине- Дунавска бяла


Животните са със средно голяма глава, с прави наклонени напред уши. Имат широк, прав и дълъг гръб и добре развита задна част. Краката са тънки със здрави кости. Кожата е бяла, допускат се черни петна, покрити с бяла четина.
Отглежда се за месо и като майчина порода в схеми на кръстосване.